prawo do grobu

Prawo do grobu – czy możliwa jest sprzedaż miejsca na cmentarzu?

Kwestie pochówku uregulowane są w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ustawa dotyczy głównie zakładania, utrzymywania, i zamykania cmentarzy oraz elementów technicznych związanych z pochówkiem osób zmarłych. Wskazuje również kto ma prawo do grobu oraz na jakich zasadach można dysponować miejscem na cmentarzu.

Krąg osób posiadających prawo do grobu.

Co to jest prawo do grobu? Jest to uprawnienie do pochowania w danym grobie.  Posiada je osoba, która podpisała z zarządcą cmentarza umowę o „rezerwację” kwatery. Ona w pierwszej kolejności decyduje o tym, kto może być pochowany w danym grobie. Problem pojawia się jednak po śmierci tej osoby.Prawo do grobu nie ma bowiem charakteru majątkowego, tylko osobisty. W praktyce oznacza to, że nie podlega ono zasadom dziedziczenia.

Co zatem dzieje się z prawem do grobu? Prawo to przysługuje wówczas w zastępstwie, najbliższym krewnym tej osoby tj.:
1. współmałżonkowi,
2. krewnym zstępnym,
3. krewnym wstępnym,
4. krewnym bocznym do 4 stopnia pokrewieństwa,
5. powinowatym w linii prostej do 1 stopnia.

Zasady dysponowania grobowcem po śmierci pierwotnego dysponenta.

Pochowanie w grobowcu kolejnej zmarłej osoby nazywa się dochówkiem. Po śmierci pierwotnego dysponenta prawa do grobu, generalnie każda z wymienionych powyżej osób może samodzielnie nim dysponować i decydować, kto ma w nim pochowany.  Co do zasady, można stwierdzić, że w tym wypadku obowiązuje zasada “kto pierwszy ten lepszy”. Jednak w przypadku konfliktu, osoby te mogą również skierować sprawę do sądu. Wówczas sąd rozstrzygnie, czyich dóbr osobistych prawo do grobu dotyczy bardziej i to ta osoba będzie uprawniona do dochówku.

prawo do grobu

fot. pixabay.com

Skąd administrator cmentarza wie, kto jest uprawniony do dochówku?

Gdy do biura cmentarza przyjdzie ciocia zmarłego dysponenta, z prośbą o dochówek zmarłego wujka, administrator cmentarza co do zasady nie będzie miał jak sprawdzić, czy osoba ta rzeczywiście jest uprawniona do dochówku. W praktyce niektórzy zarządcy cmentarzy sprawdzają pokrewieństwo, najczęściej poprzez nałożenie obowiązku złożenia oświadczenia o pokrewieństwie. W skrajnych przypadkach, w biurach cmentarzy możemy być też poproszeni o przedłożenie świadectwa urodzenia, małżeństwa czy zgonu.

Sam w praktyce spotkałem się z kuriozalną sytuacją, gdy w rodzinnym grobie mojego klienta pochowana została obca osoba. Gdy rodzina klienta zorientowała się, że ktoś się podszył się pod któregoś z jej członków, skierowała sprawę do sądu. Czy można żądać ekshumacji takiego zmarłego? Teoretycznie tak, ale w praktyce sądy, z uwagi na cześć zmarłego nie orzekają ekshumacji a jedynie odszkodowanie.

Kiedy stracimy prawo do grobu?

W momencie, kiedy rodzina przestanie uiszczać opłaty za przedłużenie ważności grobu, zarządca cmentarza ma prawo do dokonania ekshumacji pochowanego w nim zmarłego i udostępnienia miejsca innym. Nie dzieje się to jednak od razu. Okres karencji wynosi w tym wypadku pięć lat.

Sprzedaż grobowca w świetle przepisów prawa.

Istotnym jest, że tylko nagrobek i ciało, które jest pochowane w grobie należy do rodziny. Miejsce pod grobowcem jest mieniem komunalnym. Oznacza to, że co do zasady sprzedaż miejsca na cmentarzu jest niespuszczalna. Wyjątkowo, jeżeli grób (pod którym rozumiemy nagrobek) jest pusty i przedstawia jakąś wartość majątkową, a regulamin konkretnego cmentarza na to pozwala, to nie ma przeciwwskazań prawnych co do zawarcia umowy przed notariuszem, który poświadczy przekazanie w dyspozycję osobie trzeciej miejsca pod grób.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2019/01/03/kaucja-gwarancyjna—zabezpieczenie-roszczen-zwiazanych-z-usunieciem-wad/

kaucja gwarancyjna

Kaucja gwarancyjna – zabezpieczenie roszczeń związanych z usunięciem wad

Kaucja gwarancyjna jest rodzajem zabezpieczenia przysługującym inwestorowi, wykorzystywana najczęściej w umowach o roboty budowlane czy umowach dostawy towarów. Najczęściej kaucję gwarancyjną realizujemy poprzez:

  • wpłatę określonej kwoty pieniężnej na konto inwestora na określony czas po realizacji umowy, albo
  • zatrzymanie przez inwestora każdorazowo ustalonej kwoty z każdej wystawianej przez niego faktury.

Jaki jest cel kaucji gwarancyjnej?

Kaucja gwarancyjna ma na celu zabezpieczenie ewentualnych przyszłych kosztów związanych z usuwaniem wad w wykonywanych robotach czy w dostarczonych towarach. Choć faktycznie ma ona znaczenie i aktywuje się dopiero po wykonaniu umowy zasadniczej, którą zabezpiecza warto pochylić się nad jej treścią jeszcze przed zawarciem umowy.

Klauzula umowna czy odrębna umowa?

To zależy od potrzeb stron umowy. Co do zasady klauzula kaucji gwarancyjnej będzie jednym z postanowień umowy zasadniczej. Może się jednak zdarzyć, że zostanie zawarta odrębna umowa określająca zasady jej obowiązywania.

Co powinna przede wszystkim zawierać klauzula kaucji gwarancyjnej?

W żadnym kodeksie nie znajdziemy przepisów, które szczegółowo normowałaby instytucję kaucji gwarancyjnej. Co to oznacza? Oznacza to, że wyłącznie od nas zależy jej szczegółowy zakres i terminy zwrotu.

Konstruując takie postanowienia lub podpisując umowy, które je zawierają trzeba zatem bardzo uważać. W szczególności chodzi o precyzyjne ustalenie momentu zwrotu zatrzymanej lub wpłaconej kaucji. W praktyce bardzo często zdarza się, że wykonawca nie może odzyskać środków przekazanych inwestorowi tytułem kaucji. Wynika to bardzo często z niedopilnowania treści tworzonego postanowienia albo niezanalizowania przedstawionego mu projektu umowy. Wykonawcy bardzo często ulegają błędnym założeniom, że „jakoś to będzie”, „przecież się dogadamy”.

Obserwacja rzeczywistości pozwala mi jednak wysunąć inny wniosek. Jeśli inwestor może uchylić się od zwrotu kaucji lub przeciągnąć moment wypłaty to z całą pewnością to zrobi. Dlatego tak istotne jest zabezpieczenie swoich interesów już na etapie formułowania umowy.

W klauzuli należy również w sposób szczegółowy i nie budzący wątpliwości określić jakie okoliczności dają prawo skompensowania przez inwestora roszczeń wobec wykonawcy. W przypadku gdy zbyt ogólnikowo określimy przedmiot zabezpieczenia, w przyszłości również mogą powstać wątpliwości czy środki zatrzymane zostały zasadnie czy też nie. Wówczas inwestor może pozostać bez ochrony, którą miała zapewnić mu kaucja gwarancyjna.

kaucja gwarancyjna

Zabezpiecz swoje interesy.

Każdorazowo, będąc zarówno inwestorem jak i wykonawcą warto skonsultować z prawnikiem treść umowy, którą zamierzamy podpisać. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych stresów i zaoszczędzić wiele pieniędzy, szczególnie gdy mowa o dużych inwestycjach.

 

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2018/11/28/kiedy-nalezy-ci-sie-40-euro-za-przeterminowana-platnosc/

bonifikata

Bonifikata przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

Uchwalona przez Sejm ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności powoduje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści stają się właścicielami użytkowanych nieruchomości z obowiązkiem ponoszenia spłat na rzecz poprzedniego właściciela. Tym, którzy uiszczą opłatę za przekształcenie w pierwszych latach obowiązywania ustawy, przyznana będzie specjalna bonifikata.

Czy jest użytkowanie wieczyste ?

Użytkowanie wieczyste to oddanie do korzystania nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Osoba władająca taką nieruchomością jako użytkownik wieczysty zasadniczo włada nią jak właściciel. Może ona nieruchomością swobodnie rozporządzać (sprzedawać, darować, czynić przedmiotem zapisu testamentowego). Z nieruchomości można również prowadzić egzekucję. Użytkownik wieczysty, który wzniósł na nieruchomości budynki staje się ich właścicielem. Jedynym obowiązkiem użytkownika wieczystego było ponoszenie opłat na rzecz właściciela gruntu. Wynosiła ona od 0,3 do 3% wartości nieruchomości.

Kto nabędzie prawo własności ?

Z uwagi na trudności jakie przysparzało użytkowanie wieczyste właścicielom budynków, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie specjalnych przepisów. Znoszą one użytkowanie wieczyste wobec tych użytkowników, którzy na dysponowanych gruntach wznieśli budynki mieszkalne. Ustawowe przekształcenie dotyczy nie tylko nieruchomości na których wzniesiono domy mieszkalne ale i także nieruchomości zabudowanych częściowo lokalami usługowymi. Warunkiem takiego przekształcenia jest jednak, aby co najmniej połowę lokali stanowiły lokale przeznaczone na cele zamieszkania.

Wprowadzona ustawa to pierwszy krok do całkowitego wyeliminowania instytucji użytkowania wieczystego z polskiego prawa. Ustawa oprócz omawianego obligatoryjnego przekształcenia użytkowania we własność wprowadza również zakaz ustanawiania nowych użytkowań wieczystych gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej.

Z czym wiąże się przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ?

W związku ze zmianą użytkowania wieczystego w prawo własności znika obowiązek ponoszenia przez właścicieli wspomnianych opłat rocznych. Nie oznacza to jednak, iż przekształcenie jest darmowe. Byli użytkownicy wieczyści będą bowiem zobligowani do uiszczania na rzecz Skarbu Państwa bądź gminy (powiatu lub województwa) tzw. opłaty przekształceniowej. Opłata przekształceniowa jest rozłożona na 20 rocznych rat odpowiadających wysokością opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste. Opłatę przekształceniową będzie można jednak uiścić z góry w jednej kwocie. Za wniesienie całej opłaty przekształceniowej w jednej kwocie, ustawa przewiduje swego rodzaju ulgę zwaną bonifikatą.

Ile wyniesie bonifikata?

Wysokość ulgi zależy od tego czy grunt jest własnością Skarbu Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego. Im wcześniej zdecydujemy się wpłacić bonifikatę tym będzie ona wyższa. Najwyższa bonifikata wynosi 60% a warunkiem jej uzyskania jest wpłata opłaty w 2019 r. Ostatnią bonifikatę w wysokości 10% uzyskać można wpłacając opłatę w 2024 r.

W przypadku gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego, o wysokości bonifikaty decyduje uchwała organu uchwałodawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Przekształcenie użytkowania wieczystego wiąże się również z koniecznością uregulowania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. O to nie musi się jednak troszczyć właściciel gruntu, gdyż sądy wieczystoksięgowe będą dokonywać tych zmian z urzędy.

bonifikata

Jak to jest w Krakowie?

W Krakowie wysokość ulgi określa uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. Zrównała ona wysokość bonifikat z tymi, które określone zostały w ustawie w stosunku go gruntów Skarbu Państwa. Należy jednak śledzić czy wysokość bonifikaty nie ulegnie zmianie. Procedowana jest bowiem zmiana wskazanej uchwały Rady Miasta Krakowa i wprowadzenie 98% bonifikaty w pierwszym roku obowiązywania ustawy.

 

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2018/11/13/zmiany-prawa-pracy-2019-r./

Zawieranie umów przez internet

Zawieranie umów przez Internet – szansa czy zagrożenie ?

Na postawione w tytule pytanie o zawieranie umów przez Internet można odpowiedzieć krótko – tak.

Po pierwsze jednak czym jest umowa?

W ogólnie przyjętym społecznym wyobrażeniu, umowa to dokument na którym strony przez złożenie podpisów umawiają się wzajemnie na wykonanie określonych czynności.

Umowa wcale nie musi dla swej ważności być spisana na papierze (oczywiście od każdej zasady istnieją wyjątki). W obrocie prawnym występują zatem bardzo często umowy ustne a także w związku z rozwojem technologicznym umowy zawierane drogą elektroniczną.

Zawieranie umów przez Internet. Kiedy umowa zostaje zawarta?

W przypadku tradycyjnych umów pisemnych sprawa jest prosta. Strony umawiają się na spotkanie, na którym po ustaleniu szczegółów współpracy. Następnie podpisują stosowne dokumenty lub po ich podpisaniu się nimi po prostu się nimi wymieniają.

W przypadku zawarcia umowy elektronicznej sprawa jest nieco bardziej złożona. Wyjaśnienia daje nam tutaj art. 60 ust. 2 ustawy Kodeks cywilny. Stanowi on, że „świadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”.

Co to oznacza, że osoba może zapoznać się z jego treścią?

Oznacza to, iż nie ma w rzeczywistości znaczenia fakt, iż strona do której kierujemy nasze oświadczenie zapoznała się z jego elektroniczną treścią.  Istotny jest fakt, iż mogła to zrobić (np. otrzymała wiadomość e-mail zawierającą dokument elektroniczny w ogólnodostępnym formacie). Samo jednak otrzymanie wiadomości zawierającej propozycją zawarcia konkretnej umowy ani nawet fakt odczytania maila nie oznacza, iż doszło już do zawarcia umowy. Musimy bowiem wyrazić naszą zgodę na powstanie stosunku prawnego. Warto jednak pamiętać, iż zgoda może być wyrażona przez każde z naszych zachowań. Jeżeli przystąpimy zatem do wykonywania umowy bez potwierdzenia otrzymania jej treści, może to zostać uznane za zgodę na proponowane działania.

Odstąpienie od umowy.

W tym miejscu warto również zwrócić na uwagę na prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zawarcie umowy przez Internet jest jak właśnie tego typu umową). Jeżeli jesteśmy konsumentem (ujmując najprościej – kiedy przy zawieraniu umowy występujemy jako osoba indywidualna a nie firma) a drugą stroną umowy jest przedsiębiorca, w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość mamy prawo do jej odstąpienia. Przepisy prawa przewidują jednak szereg wyjątków od tej reguły, np. zakup biletów na koncert. Jest to jednak temat obszerny na inny wpis.

Podsumowując, zawieranie umów przez Internet ma taki sam skutek jak zawieranie ich tradycyjną metodą pisemną. Wymiana maili w których strony ustalają wykonanie wzajemnych zobowiązań jest więc zatem umową. W przypadku umów zawieranych drogą elektroniczną istnieje jednak spore ryzyko, iż strony w dokładny sposób nie opiszą wzajemnych relacji, nie wyjaśnią wszystkich kwestii, bądź nieprawidłowo zrozumieją co w rzeczywistości miały na myśli składając swoje oświadczenia. Jeżeli już zatem zwieramy umowę przez Internet upewnijmy się, iż druga strona prawidłowo odczytała nasze intencje a nasze oświadczenia są dla niej jasne i zrozumiałe.

 

Zobacz: https://radca-franczak.pl/uslugi/sprawy-cywilne/