upadłość konsumencka pytania
0 Komentarzy
Categories: Upadłość

Praktycznie codziennie dostaję maile od zadłużonych osób z prośbami o wytłumaczenie na czym polega postępowanie upadłościowe. W niniejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na te zadawane najczęściej. Ograniczę się przy tym do tzw. upadłości konsumenckiej, która dot. jedynie osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka – pytania, które pojawiają się najczęściej.

Co trzeba zrobić aby ogłosić upadłość konsumencką?

Jest to najczęściej zadawane przez klientów pytanie. Postępowanie upadłościowe to nic innego jak postępowanie sądowe, które rozpoczyna się złożeniem wniosku. Wniosek sporządza się na specjalnym formularzu. Samo złożenie wniosku do sądu nie wpływa na sytuację osoby zadłużonej. W dalszym ciągu mogą być w stosunku do niej prowadzone postępowanie sądowe i egzekucyjne. Windykatorzy nadal mogą nachodzić dłużnika oraz wysyłać mu wezwania i monity. Sytuacja osoby składającej wniosek zmienia się dopiero z chwilą ogłoszenia upadłości. Sąd może ogłosić upadłość po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Jeśli sąd zdecyduje się na przeprowadzenie rozprawy, dłużnik musi się na nią stawić i złożyć zeznania.

Co trzeba zrobić aby ogłosić upadłość konsumencką? Trzeba:

 • zewidencjonować swoje zadłużenie,
 • sporządzić wniosek upadłościowy (specjalny formularz),
 • złożyć wniosek w sądzie upadłościowym,
 • stawić się na rozprawę upadłościową.

upadłość konsumencka pytania

CZYTAJ WIĘCEJ!

Upadłość Konsumencka


Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką może być złożony w przypadku niewypłacalności. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań.

Czym jest wymagalne zobowiązanie? Jest to po prostu dług, którego termin spłaty już upłynął. Dodatkowo aby sąd uznał, że dana osoba znajduje się w stanie niewypłacalności, brak spłaty długów musi mieć charakter trwały.

Przejściowe problemy ze spłatą lub celowe nieregulowanie zobowiązań nie dają podstaw do ogłoszenia upadłości. Co istotne konsument w przeciwieństwie do przedsiębiorcy nie ma obowiązku ogłoszenia upadłości ani nie jest związany żadnym terminem. Wniosek o upadłość konsumencką można zatem złożyć w każdej chwili po wystąpieniu niewypłacalności. Nie ma znaczenia ilu wierzycieli posiada dłużnik.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Zgodnie z przepisami ustawy, upadłość konsumencką może ogłosić osoba która nie podlega upadłości przedsiębiorcy. Do upadłości przedsiębiorstw obowiązek prawny mają przystąpić:

 1. spółki prawa handlowego,
 2. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz będący wspólnikiem spółki cywilnej,
 3. wspólnik spółki osobowej podlegający odpowiedzialności za jej zobowiązania całym swoim majątkiem.

Do upadłości konsumenckiej mogą zatem przystąpić osoby, które nie są wspólnikami w spółkach osobowych (jawnej, partnerskiej, komplementariusz w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej) oraz nie prowadzą działalności gospodarczej.

Przy czym, czasami pochopne zamknięcie działalności gospodarczej, przekreśla szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sporządzany na specjalnym formularzu powinien zwierać m.in.:

 1. dane dłużnika – imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL,
 2. spis majątku z podaniem miejsca jego położenia oraz szacunkową wyceną,
 3. wykaz zobowiązań dłużnika – z wyszczególnieniem nazwy i adresu wierzyciela, aktualnej kwoty zadłużenia oraz terminu jego płatności,
 4. listę wierzytelności dłużnika – wykaz podmiotów które są dłużne wobec wnioskodawcy,
 5. uzasadnienie wniosku – opis historii dłużnika.

Do uzasadnienia wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające zawarte w nim okoliczności (np. umowy kredytowe, umowy o pracę, dokumentacja medyczna itp.).

Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

O jednym warunku już wspomniałem. Aby starać się o ogłoszenie upadłości, dłużnik musi:

 1. być niewypłacalny,
 2. posiadać zdolność upadłościową – nie może posiadać statusu przedsiębiorcy,
 3. złożyć odpowiedni wniosek do sądu upadłościowego.

Pomimo spełnienia wymienionych warunków, sąd może jednak nie przyznać upadłości. Prowadzi nas to do kolejnego pytania.

Kiedy sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką?

Sąd oddala wniosek o upadłość, jeżeli dojdzie do przekonania że dłużnik  doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa.

Upadłość nie zostanie również przyznana jeśli dłużnik istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Na upadłość nie mogą natomiast liczyć osoby, które wyłudziły kredyty czy pożyczki.

Sąd oddala również wniosek jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 1. prowadzono już postępowanie upadłościowe które zostało umorzone,
 2. dłużnik, mając taki obowiązek nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 3. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
 4. dłużnik nie wykonywał ustalonego planu spłaty.


Po jakim czasie można składać ponowny wniosek o upadłość konsumencką?

To zależy. Jeżeli sąd uzna, że niewypłacalność powstała na skutek umyślnych bądź rażąco niedbałych  działań, dłużnik nie będzie mógł w przyszłości starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zmiana sytuacji dłużnika nie będzie tu miała znaczenia.

Ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie się mógł starać ten dłużnik, którego wniosek upadłościowy został oddalony z innych przyczyn.

Ponowny wniosek może złożyć zatem np. były przedsiębiorca który nie przeprowadził upadłości firmowej lub osoba, która wyzbywała się majątku. Wniosek taki może złożyć po 10 latach od zaistnienia przesłanki oddalającej wniosek lub umarzającej postępowanie.

W chwili obecnej trwają prace nad zmianą ustawy prawo upadłościowe. Gdyby ustawa weszła w życie, znacząco zmienią się przesłanki warunkujące ogłoszenie upadłości a także okoliczności na postawie których sąd będzie mógł oddalić wniosek.

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej?

Co dzieje się w przypadku ogłoszenia upadłości?

 1. Po pierwsze zarząd nad majątkiem dłużnika przejmuje wyznaczony dla niego syndyk;
 2. Jeśli dłużnik posiada majątek syndyk dokonuje jego likwidacji. Brak majątku nie jest przy tym przeszkodą do prowadzenia postępowania upadłościowego;
 3. Po likwidacji majątku syndyk sporządza plan podziału. W dokumencie tym syndyk przeznacza ściągnięte od dłużnika kwoty na rzecz poszczególnych wierzycieli;
 4. Po wykonaniu planu podziału, przechodzi się do kolejnego etapu upadłości. Sąd na rozprawie zdecyduje czy upadły będzie miał obowiązek wykonania planu spłaty;
 5. Ustalając plan spłat sąd weźmie pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego i jego aktualną sytuacje osobistą. W postanowieniu w przedmiocie ustalenia planu spłat sąd określa, w jakiej wysokości i przez jaki czas (max. 36 m) upadły będzie miał obowiązek spłacania wierzycieli;
 6. Po wykonaniu planu, sąd wyda postanowienie o umorzeniu pozostałych zobowiązań.


Ile trwa upadłość konsumencka?

Całe standardowe postępowanie upadłościowe trwa zatem ok. 4 lat.

 1. Na rozpoznanie wniosku sąd potrzebuje średnio około 3 miesięcy;
 2. Etap likwidacji majątku i ustalania listy wierzycieli trwa około 1 roku.
 3. Plany spłat w przypadku ich ustalenia jest przeważnie ustalany na 3 lata.

Oczywiście w niektórych wypadkach postępowanie to może trwać krócej (brak majątku, brak ustalenia plany spłaty) bądź dłużej (znaczny majątek do likwidacji, duża liczba wierzycieli). Jak długo będzie trwać postępowanie upadłościowe zależy również w głównej mierze od szybkości i sprawności działań syndyka.

Jaki jest wpływ postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne?

W chwili wydania postanowienia upadłościowego, prowadzone przez komorników egzekucje ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Komornik zaprzestaje działań egzekucyjnym (np. musi zwolnić zajęty rachunek oraz wynagrodzenie). Jeśli komornik pobrał od dłużnika kwoty a nie przekazał ich jeszcze wierzycielowi musi wydać je syndykowi. Od tej pory zajęcie rachunku będzie następowało na wniosek syndyka, który powiadomi również pracodawcę upadłego.

Zawieszenie postępowań komorniczych nie wpływa jednak na wszczętą egzekucję z nieruchomości. Jeśli tzw. przybicie (zatwierdzenie likwidacji w której złożono ofertę) nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości to sprzedaż nieruchomości zostanie zakończona przez komornika.

Jaki jest wpływ upadłości na mieszkanie upadłego?

Jeśli upadły mieszka w lokalu komunalnym to nie straci do niego prawa. Nie stanowi on bowiem jego własności. Jeżeli natomiast w skład majątku dłużnika wchodzi dom lub mieszkanie to podobnie jak inne składniki jego majątku, zostanie on sprzedany przez syndyka. Ustawa przewiduje jednak pewny przywilej dla osób które na skutek upadłości stracą nieruchomość w której zamieszkują.

Z sumy uzyskanej ze sprzedaży wydziela się bowiem upadłemu pewną kwotę. Odpowiada ona przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Kwota to zostanie pozostawiona upadłemu do swobodnej dyspozycji.

Czy osoba chora psychicznie może ogłosić upadłość?

Jeśli osoba chora psychicznie nie została ubezwłasnowolniona a stan zdrowia pozwala jej na występowanie przed sądem może starać się o ogłoszenie upadłości. Sama natomiast choroba psychiczna czy uzależnienie (od hazardu, alkoholu, narkotyków) jeśli wystąpiła w trakcie zaciągania zobowiązań może być czynnikiem, który pozwoli na ogłoszenie upadłości.Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!