zakładanie fundacji
0 Komentarzy
Categories: Prawo cywilne

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, to tylko w rozmiarach służących realizacji jej celów. Zakładanie fundacji przypomina zakładanie spółki prawa handlowego.

Fundację mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania oraz osoby prawne mające siedzibę w Polsce lub za granicą. Podstawowymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie fundacji są akt fundacyjny i przyjmowany na jego podstawie statut.

Zakładanie fundacji

Akt fundacyjny

Akt fundacyjny to oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji składane przez fundatora. Musi być złożony w formie aktu notarialnego. Fundator powinien wskazać w akcie fundacyjnym cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.

W akcie fundacyjnym i statucie należy wskazać konkretną wartość środków majątkowych fundacji. Ustawodawca nie określił w tym zakresie minimalnego pułapu początkowego. Co istotne poza zakresem kognicji Sądu rejestrowego pozostaje oczywiście ocena, czy majątek jest wystarczający do osiągnięcia zakładanego celu fundacji.

Statut jako akt organizacyjny fundacji

Po przyjęciu aktu fundacyjnego, fundator ustala statut fundacji. Obligatoryjnie statut musi zawierać:

zakładanie fundacji

 • nazwę;
 • siedzibę;
 • majątek fundacji;
 • cel fundacji;
 • zasady, formy i zakres działalności fundacji;
 • skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków.

W statucie możemy uregulować również zasady prowadzenia działalności gospodarczej, zasady połączenia inną fundacją czy też możliwość tworzenia innych obok zarządu organów fundacji.

Należy pamiętać też, że jeżeli fundator nie powoła się do zarządu fundacji lub nie zastrzeże dla siebie specjalnych uprawnień, to nie bierze on udziału w dalszym funkcjonowaniu fundacji.

Zakładanie fundacji – proces rejestracji fundacji

Do wniosku rejestracyjnego sporządzanego na formularzu KRS-W9, wnioskujący w formie załącznika ma obowiązek załączyć:

 • Akt notarialny o ustanowieniu fundacji sporządzany przez fundatora;
 • Oświadczenie fundatora określające ministra właściwego do nadzoru nad wykonywaniem celów statutowych;
 • Statut fundacji podpisany przez fundatora w trzech egzemplarzach;
 • Uchwały o powołaniu władz fundacji w postaci zarządu oraz rady fundacji wraz z formularzem KRS-WK;
 • Dowód potwierdzenia dokonania opłaty za wpis.

Jeżeli fundacja nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, koszt złożenia wniosku wynosi 250,00 zł. W przypadku korelatywnego wpisu do rejestru przedsiębiorców, fundator musi liczyć się z opłatą w wysokości 600,00 zł. Składa się na nią kwota 500,00 zł opłaty sądowej oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wysokość taksy notarialnej za sporządzenie aktu o ustanowieniu fundacji, uzależniona jest od wysokości zadeklarowanego majątku przewidzianego na osiąganie celów statutowych.

zakładanie fundacji

Od kiedy fundacja może działać?

Fundacja nabywa osobowość prawą z chwilą uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że może zacząć działalność dopiero od momentu jej wisu do KRS.

Złożenie wniosku o wpis do KRS wiąże się z dokonaniem odpowiedniego zgłoszenia. W toku postępowania rejestrowego sąd bada wniosek i dołączone do niego dokumenty. W razie stwierdzenia wad we wniosku lub dokumentach, sąd wezwie wnioskodawcę do ich usunięcia. Sąd określi jednocześnie kierunek postulowanych zmian i uzupełnień i zakreślając termin do dokonania tych czynności. Należy dopilnować aby uzupełnić wniosek w terminie. W razie bezskutecznego upływu terminu sąd odmówi dokonania wpisu.

Postanowienie o wpisaniu fundacji do KRS następuje po stwierdzeniu, iż cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa a wniosek o wpis nie zawiera żadnych braków.Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!