0 Komentarzy
Categories: Prawo cywilne

Ubezpieczenie na życie jest obok ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jednym z rodzajów tzw. ubezpieczeń osobowych. Wielu potencjalnych klientów biur ubezpieczeniowych zastanawia się czy warto zawrzeć taką umowę i podpisać odpowiednią polisę. Odpowiedź prawnika może być tylko jedna: „to zależy”.

Ubezpieczenie – z kim zawrzeć umowę?

Zawierając umowę ubezpieczenia musimy sprawdzić czy osoba z którą ją podpisujemy jest umocowana do występowania w imieniu firmy ubezpieczeniowej. W imieniu biura najczęściej występuje tzw. agent ubezpieczeniowy. Jest to przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z zakładem ubezpieczeń. Ponadto musi być wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Wspominany rejestr jest jawnym spisem agentów prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Możemy znaleźć go w Internecie. Jeżeli osoba, która oferuje zawarcie nam jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia nie widnieje w rejestrze agentów ubezpieczeniowych, może okazać się oszustem. Jej celem może być po prostu wyłudzenie od nas pieniędzy.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – czy warto się z nimi zapoznać?

Drugą niezwykle ważną czynnością, o którą musimy zadbać przed zawarciem umowy ubezpieczenia jest dokładne przestudiowanie zapisów OWU czyli tzw. ogólnych warunków ubezpieczenia. Przeważnie OWU przedstawia się klientom, w formie drukowanej książeczki. Ogólne warunki ubezpieczenia co do zasady zawierają zakres ubezpieczenia, czyli katalog przypadków w których ubezpieczyciel wypłaci nam lub wskazanym przez nas uposażonym osobom kwotę ubezpieczenia. Studiując treść zapisów szczególną uwagę zwrócić należy również na przypadki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zgodnie z prawem przed zawarciem umowy, ubezpieczyciel musi dostarczyć nam ogólne warunki ubezpieczenia oraz umożliwić nam zapoznanie się z ich treścią.

Oprócz ogólnych warunków ubezpieczenia warto zaznajomić się również z samym dokumentem polisy, czyli dokumentem potwierdzającego zawarcie umowy. Polisa oprócz wysokości składki (im większa składka tym co do zasady większa ochrona ubezpieczeniowa) powinna zawierać również m.in.:

  • oznaczenie ubezpieczyciela;
  • dane klienta;
  • oznaczenie przedmiotu ubezpieczenia;
  • określenie czasu, na który zawarto umowę ubezpieczenia;
  • okres ubezpieczenia (początek i koniec okresu ochrony);
  • miejsce i datę wystawienia polisy;
  • podpis ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie – zakres podmiotowy

Umowa ubezpieczenia na życie wcale nie musi również dotyczyć świadczenia otrzymywanego przez naszych bliskich w chwili naszej śmierci. Mnogość produktów ubezpieczeniowych dostępnych na rynku stwarza klientom niemal nieograniczoną możliwość kształtowania zakresu ochrony. Oferty biur ubezpieczeniowych zawierają bowiem niejednokrotnie możliwości zawarcia dodatkowych pakietów w postaci ubezpieczania zdrowia, dożycia odpowiedniego wieku czy zaistnienia niezdolności do pracy.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe czyli polisolokaty

Zupełnie innym rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokata). Ubezpieczenie to ma charakter nie tylko ochronny ale i również kapitałowy. Część składki przekazywana jest na specjalny fundusz prowadzony przez ubezpieczyciela. Środkami zgromadzonymi na funduszu ubezpieczyciel obraca celem zwiększenia ich wartości. Przy zawieraniu tego ubezpieczenia, szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż co do zasady są to umowy długoterminowe. Ubezpieczony pragnący wypłacić środki zgromadzone na funduszu przed upływem okresu obowiązywania umowy, powinien zdawać sobie sprawę, iż ubezpieczyciel będzie mógł naliczyć wysoką opłatę likwidacyjną.

Polisolokata – czy to bezpieczne?

Do Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurenta wpływa mnóstwo skarg na działalność ubezpieczycieli oferujących ten produkt. Najnowszy raport Rzecznika Finansowego wskazuje, że polisolokaty nie powinny być oferowane konsumentom. Według Rzecznika umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest zbyt specjalistyczna i niezrozumiała dla przeciętnej osoby. Zwłaszcza chodzi tutaj o osoby starsze, które łatwo ulegają namowom agentów. Wbrew zapewnieniom ubezpieczycieli wielkość dokonywanych wpłat miesięcznych, nierzadko bardzo dużych, nie ma ekonomicznego przełożenia na możliwość pomnożenia zgromadzonych środków. Kolejnym zagrożeniem na które zwracano już uwagę są bezprawne, wysokie opłaty likwidacyjne, które pełnią funkcję odstraszającą przed zerwaniem umowy.

Podsumowując, niezależnie od rodzaju zawieranej przez nas polisy, przed jej zawarciem należy dokładnie przestudiować zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia. Jeżeli nie jesteśmy pewni czy dany zapis w odpowiedni sposób zabezpiecza nasze interesy, to warto przed ostatecznym zawarciem polisy zasięgnąć porady prawnika.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2018/11/20/antywindykacja—jeden-dlug-dwa-wyroki/

Zostaw komentarz