upadłość spółki komandytowej
0 Komentarzy
Categories: Upadłość Firmy

Spółka komandytowa to jedna z popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Charakteryzuje się ona dualizmem odpowiedzialności wspólników. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionego wkładu. Komplementariusz, na którym ciąży obowiązek reprezentowania spółki odpowiada natomiast za jej zobowiązania beż żadnych ograniczeń. Spółka komandytowa podobnie jak pozostałe spółki opisane w Kodeksie spółek handlowych posiada zdolność upadłościową. Jednocześnie komplementariusz w sytuacji spełnienia przesłanek upadłościowych ma obowiązek złożyć do sądu wniosek upadłościowy. Upadłość spółki komandytowej – co musisz wiedzieć?

UPADŁOŚĆ SPÓŁKI KOMADYTOWEJ – KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA WNIOSKU?

upadłość spółki komandytowej

Komplementariusz winien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej
w przypadku wystąpienia jej niewypłacalności. Ustawa prawo upadłościowe definiuje upadłość jako stan w którym spółka traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Co kryje się pod pojęciem wymagalnych zobowiązań? Są to zobowiązania wobec których występuje już możliwość skutecznego zażądania ich zapłaty przez wierzyciela. Wymagalnym zobowiązaniem jest zatem niezapłacona w terminie faktura VAT czy opóźniona rata kredytu.

W odniesieniu do spółki komandytowej niewypłacalność może zaistnieć w dwóch przypadkach. W pierwszym niewypłacalność powstanie jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekroczy trzy miesiące. Co istotne, aby stan niewypłacalności w tym rozumieniu nastąpił, spółka komandytowa musi mieć co najmniej dwóch wierzycieli posiadających wymagalne zobowiązania.

Niewypłacalność powstanie także wtedy gdy zobowiązania pieniężne spółki przewyższą wartość majątku spółki komandytowej, a stan ten utrzyma się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Kiedy powstanie zatem obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej? Zgodnie z ustawą, komplementariusz winien w przypadku wystąpienia niewypłacalności złożyć wniosek upadłościowy do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki w terminie 30 dni.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ?

Od dnia 1 grudnia 2021 r. wniosek o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej można złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego Krajowego Rejestru Zadłużonych. Oznacza to, iż postępowanie upadłościowe spółki komandytowej toczy się elektronicznie a wszystkie pisma i zawiadomienia w jego trakcie wysyłane są za pośrednictwem portalu. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej polega zatem na wypełnieniu specjalnego formularza. Prawidłowo wypełniony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej powinien zawierać m.in.:

  • dane identyfikujące spółkę
  • uzasadnienie
  • aktualny wykaz majątku z podaniem szacunkowej wyceny każdego składnika,
  • wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności spółki
  • spis wierzycieli wraz z listą ustanowionych zabezpieczeń
  • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec spółki (dłużnicy spółki)
  • wykaz tytułów wykonawczych i egzekucyjnych
  • bilans sporządzony na potrzeby postępowania upadłościowego
  • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku
pieniądze

ILE KOSZTUJE UPADŁOŚĆ?

Wniosek o ogłoszenie upadłości podlega opłacie. Opłata stała za ogłoszenie upadłości wynosi 1 000,00 zł. Do wniosku powinien również zostać dołączony dowód uiszczenia zaliczki na koszty postępowania. Zaliczka opiewa natomiast na jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2022 r. zaliczka wynosi 5 882,99 zł.

CO GROZI ZA BRAK ZŁOŻENIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Obowiązanym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest komplementariusz. Choć komplementariusz nie odpowiada karnie za brak złożenia wniosku, jego wniesienie leży w jego interesie. Upadłość spółki komandytowej najczęściej wpływać będzie na sytuację finansową komplementariusza. W przypadku upadłości spółki komandytowej upadłość będzie musiał złożyć także komplementariusz. W najczęściej spotykanym modelu komplementariuszem jest bowiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której sankcje za brak ogłoszenia upadłości są dużo bardziej dolegliwe.


Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!