elektroniczne postępowanie upadłościowe
0 Komentarzy

Jak wspominałem w poprzednim wpisie na blogu, od 1 grudnia 2021 r., udostępniono użytkownikom internetową platformę Krajowego Rejestru Zadłużonych. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy, elektroniczne postępowanie upadłościowe stało się w końcu faktem. W niniejszym wpisie postaram się przybliżyć Państwu praktyczne aspekty funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

Czy wnoszenie pism w ramach postępowania upadłościowego w formie elektronicznej jest obowiązkowe?

Co do zasady na zadane pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Elektroniczne postępowanie upadłościowe obowiązuje od 1 grudnia 2021 r. Za pośrednictwem platformy internetowej Krajowego Rejestru Zadłużonych pisma wnoszą upadli, wierzyciele oraz syndycy. W ten sam sposób kontaktuje się ze stronami postępowania również sąd. Jest to o tyle istotne, iż z chwilą umieszczenia pisma w systemie, pismo należy uznać za doręczone. Za pośrednictwem platformy możliwy jest również stały wgląd w akta postępowania upadłościowego i monitorowanie jego przebiegu.

Aby rozpocząć postępowanie upadłościowe koniecznym jest złożenie stosownego wniosku. Obecnie główną formą jego złożenia jest droga elektroniczna. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Ustawa prawo upadłościowe przyznaje wierzycielom, którym przysługują należności ze stosunku pracy, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, prawo do wnoszenia pism w formie papierowej. Co istotne, również dłużnicy starający się o upadłość konsumencką mogą wnosić pisma (w tym wniosek) drogą tradycyjną. Zgodnie z informacjami jakie pozyskałem od pracowników wydziałów upadłościowych, skorzystanie z formy pisemnej znacząco wydłuża postępowanie. Pracownicy sądu muszą bowiem i tak dokonać digitalizacji wszystkich pism wraz z załącznikami a następnie wgrać je na platformę Krajowego Rejestru Zadłużonych. Składanie wniosków papierowo nie leży zatem w interesie upadłych.

Jak prawidłowo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości za pośrednictwem platformy Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Pierwszym krokiem w celu zainicjowania sprawy upadłościowej jest założenie konta i rejestracja w systemie. Bez aktywnego konta użytkownika nie można wnosić bowiem żadnych pism do sądu. Aby aktywować konto niezbędnym jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Jeżeli upadły nie jest w stanie zweryfikować swojej tożsamości, będzie musiał skorzystać z usług pełnomocnika profesjonalnego, który w jego imieniu złoży wniosek upadłościowy do sądu.

Po założeniu konta i jego weryfikacji, można przystąpić do wypełniania wniosku upadłościowego. W pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednią opcję. Na ekranie startowym Krajowego Rejestru Zadłużonych mamy do wyboru następujące opcje:

Po wyborze odpowiedniej formy postępowania możemy przystąpić do sporządzania pisma. Dla przykładu aby otworzyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy kolejno wybierać:

01.

KATALOG DOKUMENTÓW

02.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

03.

PISMA W POSTĘPOWANIU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

04.

WNIOSKI O OGŁOSZENIE UPADŁOSCI

05.

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Udostępniony w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych wniosek jest właściwie aktywnym formularzem do którego wprowadzamy stosowne informacje. W przypadku upadłości konsumenckiej w systemie należy wprowadzić następujące informacje:

  • dane sądu do którego wnosimy wniosek;
  • dane osoby ubiegającej się o upadłość (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej);
  • wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania (opcjonalnie);
  • uzasadnienie (uzasadnienie wniosku może być także wgrane jako zewnętrzny zapisany plik);
  • opis dowodów potwierdzających informacje podane w uzasadnieniu;
  • wykaz wierzytelności spornych (jeżeli występują);
  • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika;
  • wykaz majątku;
  • spis wierzycieli;
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej (opłata może być także wykonana za pośrednictwem systemu).

Po wypełnieniu wszystkich danych należy elektronicznie podpisać wniosek upadłościowy i wysłać do go sądu. Po jego złożeniu, otrzymamy informację o wniesieniu pisma do sądu.

Elektroniczne postępowanie upadłościowe – jakich formalności należy dochować po złożeniu wniosku upadłościowego?

Wniosek, jak i załączniki wymagają opatrzenia ich podpisem (za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego EUPAP). Jeżeli do wniosku załączamy skany dokumentów, również i one powinny być podpisane drogą elektroniczną. Jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić musimy przesłać do sądu dokumenty w formie papierowej (oryginały lub odpisy poświadczone za zgodność).

Po złożeniu wniosku upadłościowego do sprawy zostanie przypisana stosowna sygnatura. Będzie ona dostępna w zakładce „Moje postępowania” w profilu głównym. Od tej pory powinniśmy aktywnie monitorować zakładkę „Skrzynka odbiorcza”.


Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!