Śmierć upadłego
0 Komentarzy

Śmierć upadłego przedsiębiorcy w trakcie postępowania upadłościowego

Ustawa prawo upadłościowe przewiduje pewne rozwiązania w przypadku śmierci upadłego przedsiębiorcy. Mówi o tym art. 188 ustawy. Zgodnie z jego treścią, w przypadku śmierci upadłego przedsiębiorcy postępowanie upadłościowe może być kontynuowane bez jego zawieszenia. W miejsce upadłego może wstąpić jego spadkobierca (lub spadkobiercy jeśli jest ich więcej). Co ważne, spadkobierca nie musi w tym celu przeprowadzać spadku po zmarłym. Oznacza to, że nie muszą legitymować się postanowieniem spadkowym czy aktem poświadczenia dziedziczenia. Wystarczy wykazać w sądzie związek rodzinny ze zmarłym upadłym.

Co istotne, wstąpienie do postępowania jest prawem a nie obowiązkiem spadkobiercy. Spadkobierca może bowiem nie przystąpić do toczącego się postępowania. Wówczas w miejsce zmarłego upadłego wstąpi ustanowiony przez sąd kurator. Kurator wstąpi również do postępowania jeśli spadkobiercy zmarłego nie są znani. Z chwilą ustanowienia przez sąd, kurator wstępuje w prawa i obowiązki upadłego a postępowanie kontynuowane jest z jego udziałem.

Co oznacza, że spadkobierca lub kurator wstępuję w prawa i obowiązki zmarłego upadłego? Oznacza to, iż posiadają oni prawo do składania wyjaśnień i oświadczeń w toku postępowania, a także obowiązek wydania majątku należącego do masy upadłości do rąk syndyka. Przysługuje im również prawo do składania zażaleń na postanowienia sądu upadłościowego. Co istotne, postępowanie upadłościowe nie jest prowadzone przeciwko spadkobiercom lub kuratorowi. Upadłym pozostaje nadal zmarły przedsiębiorca, a jedynie jego uprawnienia i obowiązki wykonują spadkobiercy lub kurator.

Śmierć upadłego konsumenta w trakcie postępowania upadłościowego

W przypadku postępowania o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka), śmierć upadłego zawsze przynosi skutek w postaci umorzenia postępowania. Nie ma przy tym znaczenia czy śmierć nastąpiła po złożeniu wniosku, po jego rozpoznaniu i ogłoszeniu upadłości, czy też na etapie wykonywania planu spłaty.

W tym przypadku spadkobiercy zmarłego upadłego nie mogą wstąpić w jego prawa i kontynuować postępowania upadłościowego. Mogą oni zdecydować tylko czy zechcą przyjąć spadek po zmarłym czy też go odrzucić.

Podsumowanie

Przyczyną zróżnicowania skutków śmierci upadłego w postępowaniu upadłościowym są odmienne cele postępowania upadłościowego przedsiębiorcy i konsumenta. Celem postępowania o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy jest bowiem zaspokojenie wierzycieli i jeśli to możliwe, zachowanie prowadzonego przedsiębiorstwa. Celem postępowania w wariancie „konsumenckim” jest natomiast oddłużenie upadłego. Śmierć upadłego konsumenta sprawia, że postępowanie takie staje się bezprzedmiotowe z powodu braku możliwości wykonania jego celu.

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!