0 Komentarzy

Z dniem 1 lipca 2021 r. miała wejść w życie kolejna rewolucja w postępowaniu upadłościowym. Ostatecznie ustawodawca zdecydował się o przełożeniu jej wejścia w życie na dzień 1 grudnia 2021 r. O co chodzi? Chodzi tutaj o długo procedowaną ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Co zmieni ta ustawa?

Ustawa ta w sposób znaczący wpłynie na sposób prowadzenia postępowania upadłościowego. Największym novum jakie zacznie obowiązywać od dnia 1 grudnia 2021 r., jest z pewnością całkowita elektronizacja postępowania upadłościowego. Od tej pory postępowanie upadłościowe będzie prowadzone przez Internet. Większość pism w postępowaniu upadłościowym upadły będzie wnosił wyłącznie w formie elektronicznej. Odbywać się to będzie za pośrednictwem platformy internetowej – Krajowy Rejestr Zadłużonych. Zasada ta odnosić będzie się także do samego wniosku o ogłoszenie upadłości. Co istotne, elektronizacja dotyczyć będzie zarówno postępowań upadłościowych przedsiębiorstw jak i upadłości konsumenckich.

Upadłość konsumencka – elektronizacja postępowania upadłościowego

1. Wnoszenie pism

Aby zainicjować postępowanie upadłościowe, wnioskodawca będzie musiał założyć konto w systemie elektronicznym. Po weryfikacji tożsamości i zalogowaniu pojawi się możliwość wypełnienia formularza wniosku upadłościowego. Aby przesłać wniosek do sądu koniecznym będzie jego podpisanie w formie elektronicznej. Wniosek podpiszemy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego EPUAP albo podpisu elektronicznego generowanego przez system elektroniczny Krajowego Rejestru Zadłużonych. Nie znamy jeszcze szczegółów technicznych ostatniego wspominanego rodzaju podpisu.

Wszystkie pisma procesowe, uczestnicy postępowania będą tworzyć przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych w systemie elektronicznym. Będzie to dotyczyło zarówno pism i dokumentów tworzonych przez upadłego i wierzycieli jak i sądu, sędziego komisarza i syndyka. Lista wierzytelności, spis inwentarza, plan podziału czy postanowienie o ustanowieniu planu spłaty będą funkcjonować jedynie w formie elektronicznej.

Oprócz samego wniosku, również wszelkie załączniki do wniosku upadłościowego, jak i innych pism, będzie trzeba wnieść w formie elektronicznej. Co do zasady, załączniki będą wymagały elektronicznego uwierzytelnienia. Jeśli wnioskodawca nie będzie uprawniony do uwierzytelniania załączników, wówczas zobowiązany będzie dostarczyć załączniki do sądu w formie tradycyjnej. Zgodnie z ustawą, będzie miał na to 3 dni, liczone od dnia wysłania pisma w systemie elektronicznym.

Od wskazanej zasady, ustawodawca przewidział wyjątki. Wyłącznie obejmie wierzycieli, którym przysługują należności ze stosunku pracy, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Osoby te będą mogły wnosić pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem systemu elektronicznego.

elektronizacja postępowania upadłościowego

2. Doręczenia

Również sąd w toku postępowania doręczy uczestnikom pisma wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego. Szczególnej wagi nabierze zatem uważność w zakresie monitorowania poczty elektronicznej. Moment wgrania pisma do systemu oznaczać będzie doręczenie w ramach postępowania. Od tej chwili biec będą terminy do wnoszenia ewentualnych środków odwoławczych czy wypełnienia zarządzeń sądu.

3. Elektroniczne akta

Z dniem 1grudnia 2021 r. całe postępowanie upadłościowe będzie toczyło się w formie elektronicznej. Oznacza to, iż sądy będą prowadzić akta postępowania upadłościowego wyłącznie elektronicznie i udostępniać je stronom postępowania za pośrednictwem systemu. W systemie stworzony zostanie rejestr danych, dotyczący aktualnego składu i stanu masy upadłości. Obejmie on informacje o ruchomościach, nieruchomościach, środkach pieniężnych oraz przysługujących upadłemu prawach majątkowych i wierzytelnościach. W szczególności, syndyk będzie zaznaczał w systemie każdą czynność i poniesione wydatki.

Krajowy rejestr zadłużonych – elektronizacja postępowania upadłościowego

Jak wspomniałem powyżej postępowanie upadłościowe będzie się toczyć w formie elektronicznej. W tym celu powstanie dedykowana platforma internetowa, w postaci Krajowego Rejestru Zadłużonych. Platforma umożliwi prowadzenie elektronicznych postępowań upadłościowych. Ponadto da szerszy dostęp do informacji na temat upadłych przedsiębiorców i konsumentów.

Aktualnie informacje o trwających postępowaniach upadłościowych umieszcza się w publikowanym elektronicznie Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednak bez znajomości szczegółów dot. postępowania upadłościowego, odnalezienie informacji o jego stanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest praktycznie niemożliwe.

Elektroniczny Krajowy Rejestr Zadłużonych umożliwi wszystkim zainteresowanym sprawdzenie informacji, czy w stosunku do danej osoby lub przedsiębiorcy toczyło lub toczy się postepowanie upadłościowe. Do znalezienia informacji wystraczająca będzie znajomość PESEL-u, NIP-u lub sygnatury akt sprawy.

Elektronizacja postępowania upadłościowego -podsumowanie zmian

Wchodzące w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. zmiany w większości należy ocenić pozytywnie. Z biegiem czasu elektronizacja postępowań upadłościowych doprowadzi bowiem do przyśpieszenia rozpoznawania spraw. Osoby wykluczone cyfrowo lub posiadające problem z dostępem do komputera i sieci Internet, będą jednak zdane na pomoc innych osób w złożeniu wniosku upadłościowego i obsłudze profilu elektronicznego.

Uruchomienie Krajowego Rejestru Zadłużonych będzie również istotnym ułatwieniem dla wierzycieli, którym ułatwi się możliwość zgłaszania swoich wierzytelności. Dzięki powszechnej dostępności do systemu elektronicznego, każdy będzie miał ponadto możliwość sprawdzenia czy w stosunku do jego kontrahenta nie toczy się postępowanie upadłościowe.Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!