cofnięcie upadłości konsumenckiej
0 Komentarzy

Ustawa prawo upadłościowe przewiduje możliwość cofnięcia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wbrew pozorom jest to rozwiązanie, z którego często korzystają dłużnicy. Przyczyn z jakich dłużnicy cofają upadłość jest wiele. Czasem jest to poprawa sytuacji finansowej i podjęcie prób samodzielnej spłaty wierzycieli. Niekiedy natomiast upadli mają coś na sumieniu czego nie zgłosili na etapie przygotowywania wniosku i nie chcą ujawnić tego przed syndykiem. Cofnąć można sam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej kiedy to upadłość nie została jeszcze formalnie ogłoszona przez sąd jak. Cofnięcie wniosku dopuszczalne jest również na etapie postępowania przed syndykiem. W zależności od czasu w którym złożymy wniosek o cofnięcie postępowania upadłościowego, sąd może postanowić w inny sposób.

COFNIĘCIE WNIOSKU PRZED OGŁOSZENIEM UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Jak wspominałem powyżej, dłużnik może cofnąć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zanim sąd formalnie go rozpozna. Wniosku o cofnięcie Dłużnik nie musi specjalnie uzasadniać a sąd jest związany jego treścią. Oznacza to, że jeżeli pismo zostało prawidłowo wniesione, sąd wyda postanowienie umarzające postępowanie. Najczęściej dzieje się to na posiedzeniu niejawnym, bez udziału dłużnika. Wniosek o cofnięcie upadłości może być natomiast wniesiony do sądu tradycyjną drogą pisemną lub elektronicznie za pośrednictwem platformy Krajowego Rejestru Zadłużonych. W przypadku uwzględnienia żądania cofnięcia wniosku upadłościowego, sąd zwróci również wniesioną przez dłużnika opłatę sądową.

UMORZENIE POSTĘPOWANIA PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI NA WNIOSEK UPADŁEGO

Sytuacja z cofnięciem upadłości konsumenckiej komplikuje się po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W tym przypadku sąd nie jest już związany wnioskiem o umorzenie postępowania upadłościowego. Oznacza to, iż sąd może nie zgodzić się na cofnięcie upadłości. Wówczas postępowanie będzie kontynuowane aż do momentu podjęcia przez sąd decyzji odnośnie dalszego losu zadłużenia.

Z jakich przyczyn sąd może nie zgodzić się na cofnięcie upadłości? Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy, sąd odmówi umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli uzna, że mogłoby to doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli.

Prawo upadłościowe nie zawiera definicji pokrzywdzenia wierzyciela. Pokrzywdzenie wierzycieli to zatem hipotetyczna sytuacja w której brak zakończenia postępowania upadłościowego doprowadzi do finansowego zubożenia wierzyciela. Najczęściej sądy uznają za pokrzywdzenie wierzycieli sytuacje w których syndyk wykrywa, iż przed złożeniem wniosku upadłościowego, dłużnik rozporządził nieodpłatnie swoim majątkiem. Syndyk wykryje niedozwolone rozporządzenie majątkiem i zakwestionuje taką czynność a masa upadłości powiększy się o dodatkowy składnik.

W celu podjęcia decyzji o umorzeniu postępowania upadłościowego lub o odmowie jego zakończenia sąd może wyznaczyć rozprawę, na którą wezwie upadłego i syndyka. Jeżeli sąd nie zgodzi się na umorzenie postępowania, upadły może złożyć zażalenie do sądu odwoławczego, który ponownie przyjrzy się sprawie. Co istotne, do postępowań upadłościowych toczących się na podstawie przepisów obowiązujących przed 24 marca 2020 r., stosujemy inne zasady. Na gruncie tych przepisów, sąd był bowiem związany stanowiskiem dłużnika w przedmiocie cofnięcia postępowania na każdym jego etapie.

COFNIĘCIE UPADŁOŚCI A PONOWNE ZŁOŻENIE WNIOSKU UPADŁOŚCIOWEGO

Wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak i umorzenie postępowania na późniejszym etapie, nie blokuje możliwości złożenia kolejnego wniosku upadłościowego.  Nowy wniosek można zatem składać już po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania.


elektroniczne postępowanie upadłościowe
Upadłość Firmy | Upadłość Konsumencka

Elektroniczne postępowanie upadłościowe – praktyczne aspekty funkcjonowania

Jak wspominałem w poprzednim wpisie na blogu (Elektronizacja postępowania upadłościowego), od 1 grudnia 2021 r., udostępniono użytkownikom internetową platformę Krajowego Rejestru Zadłużonych. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy, elektroniczne postępowanie upadłościowe stało się w końcu faktem. W niniejszym wpisie postaram się przybliżyć Państwu praktyczne aspekty funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

Śmierć upadłego
Upadłość Firmy | Upadłość Konsumencka

Śmierć upadłego w toku postępowania upadłościowego

W trakcie trwania postępowania upadłościowego, może dojść do wielu nieprzewidzianych sytuacji, które mają wpływ na jego przebieg. Przykładem najbardziej drastycznej okoliczności mogącej mieć wpływ na upadłość jest niewątpliwie śmierć upadłego. Śmierć osoby bezpośrednio zainteresowanej upadłością może mieć jednak różny skutek w zależności od rodzaju toczącego się postępowania. Co stanie się z postępowaniem upadłościowym w przypadku śmierci upadłego? To zależy, czy upadły był przedsiębiorcą czy konsumentem.

Elektronizacja postępowania upadłościowego
Upadłość Firmy | Upadłość Konsumencka

Elektronizacja postępowania upadłościowego

Z dniem 1 lipca 2021 r. miała wejść w życie kolejna rewolucja w postępowaniu upadłościowym. Ostatecznie ustawodawca zdecydował się o przełożeniu jej wejścia w życie na dzień 1 grudnia 2021 r. O co chodzi? Chodzi tutaj o długo procedowaną ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Co zmieni ta ustawa? Ustawa ta w sposób znaczący wpłynie na […]

Zostaw komentarz