upadłość firmy - odprawa
0 Komentarzy
Categories: Upadłość Firmy

Ogłoszenie upadłości wpływa na wiele aspektów funkcjonowania firmy. Dzieje się tak niezależnie od tego czy firma prowadzona jest jako jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka. Upadłość wpływa także na sytuację pracowników zatrudnionych w firmie. W przedmiotowym wpisie przybliżę Państwu konsekwencje jakie niesie upadłość przedsiębiorstwa w tym zakresie. Co dzieje się pracownikami upadłej firmy? Czy wypłacana jest odprawa dla pracowników upadłej formy? Kto ją wypłaca?

Co się dzieje z pracownikami po ogłoszeniu upadłości?

Przepisy prawa pracy określają sytuacje, w jakich zwolnienie danego pracownika jest wyłączone lub utrudnione. Chodzi tutaj o pracowników:

  • przebywających na zwolnieniu lekarskim w związku z chorobą,
  • którzy są na urlopie lub nieobecni z innych usprawiedliwionych przyczyn,
  • osiągnęli wiek przedemerytalny,
  • należący do związku zawodowego,
  • w trakcie ciąży,
  • przebywający na urlopie związanym z rodzicielstwem

Co istotne, Pracownik nie będzie jednak chroniony przed zwolnieniem w przypadku ogłoszenia upadłości pracodawcy.

Samo ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy nie oznacza automatycznego zwolnienia, choć zazwyczaj ostatecznie do zwolnienia dojdzie. Z możliwości zwolnienia pracownika (także pracownika chronionego) może jednak skorzystać bowiem syndyk. W tym przypadku może nawet skrócić mu okres wypowiedzenia umowy o pracę. Skutkiem tego, wypowiedzenie umowy o pracę pracowników, którym przysługuje dłuższy okres wypowiedzenia zostanie zmniejszone do wymiaru do jednego miesiąca. Jednocześnie będzie im przysługiwało odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostały okres wypowiedzenia. Poszkodowani pracownicy korzystać będą w tym zakresie z pierwszeństwa zaspokojenia z majątku upadłego przedsiębiorcy.

Upadłość firmy – odprawa

Im więcej pracowników zatrudnia firma tym bardziej rygorystyczna jest redukcja zatrudnienia. Jeżeli upadłym jest spółka zatrudniająca minimum 20 osób, w przypadku zwolnienia z powodu upadłości pracodawcy, pracownikowi przysługiwać będzie specjalna odprawa pieniężna. Jej wysokość uzależniona jest od stażu pracy pracownika. Dlatego, pracownik ze stażem pracy poniżej 2 lat otrzyma odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Natomiast gdy staż pracy waha się w granicach od 2 do 8 lat, pracownik otrzyma odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. W końcu zatrudnionym z dłuższym stażem przysługiwać będzie trzymiesięczna odprawa.

UPADŁOŚĆ FIRMY – ODPRAWA
STAŻ PRACYWYSOKOŚĆ ODPRAWY
Poniżej 2 Lat1-Miesięczne Wynagrodzenie
Od 2-8 Lat2-Miesięczne Wynagrodzenie
Powyżej 8 Lat3-Miesięczne Wynagrodzenie

W przypadku gdy upadłym jest spółka której majątek nie pozwoli na zaspokojenie roszczeń pracowników, cześć świadczeń zostanie pokryta przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dlatego w takiej sytuacji pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek do właściwego Wojewody, który jest dysponentem Funduszu.

Jeżeli jednak świadczenia pracownicze nie zostaną pokryte przez fundusz, pracownikowi przysługiwać będzie prawo ich dochodzenia bezpośrednio od upadającego pracodawcy. Jak wspominałem roszczenia pracownicze podlegają przede wszystkim spłacie w pierwszej kolejności. Dopiero po ich uregulowaniu syndyk z likwidowanego majątku upadłego przedsiębiorstwa spłaca pozostałych wierzycieli. W trakcie trwania upadłości powinny zostać zaspokojone wynagrodzenia za pracę, świadczenia chorobowe, ekwiwalent za urlop, odprawy i odszkodowania. Jednak w związku z tym, iż upadłość jest postępowaniem sądowym a każda czynność wymaga stosownego zatwierdzenia, w jej trakcie mogą jednak wystąpić znaczne opóźnienia w spłacie bieżących zobowiązań.

W przeciwieństwie do pozostałych wierzycieli upadającego przedsiębiorstwa, pracownik nie musi formalnie zgłaszać do syndyka swojego roszczenia. Innymi słowy jego roszczenia są wpisywane z automatu na listę wierzytelności. Jeżeli jednak pracownik ma wątpliwości co do ich wysokości lub zakresu powinien rozważyć zgłoszenie swoich roszczeń do upadającego pracodawcy.


Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!