likwidacja kółka rolniczego
0 Komentarzy
Categories: Biznes

Ostatnio zetknąłem się w swojej praktyce z problematyką funkcjonowania organizacji zwanej kółkiem rolniczym. Czym jest kółko rolnicze? Kółko rolnicze jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją rolników posiadającą osobowość prawną. Kółko rolnicze jest zatem niejako stowarzyszeniem rolników indywidualnych. Zasady funkcjonowania kół rolniczych zawiera ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Likwidacja kółka rolniczego również jest jej przedmiotem. Na początek jednak kilka podstawowych informacji o kółkach rolniczych.

ile osób może założyć kółko rolnicze?

Kółko rolnicze może założyć co najmniej dziesięć osób, z których co najmniej osiem prowadzi gospodarstwa rolne jako ich właściciele, posiadacze lub użytkownicy.

jak działa kółko rolnicze?

Założyciele wybierają spośród siebie komitet założycielski oraz uchwalają statut kółka rolniczego, na podstawie którego będzie działać kółko

jak zlikwidować kóło rolnicze?

To statut organizacji wraz z wymienioną wyżej ustawą zawierają zapisy dotyczące procedury likwidacyjnej kółka rolniczego.

Likwidacja kółka rolniczego na podstawie postanowień statutowych

Po pierwsze o likwidacji kółka rolniczego mogą postanowić sami jej członkowie. Szczegółowy tryb procedowania nad likwidacją kółka rolniczego powinien znaleźć się w statucie organizacji. Najczęściej o likwidacji decydują sami członkowie podczas walnego zebrania. Statut organizacji może określać inny tryb procedowania nad likwidacją kółka rolniczego. Statut może zatem powierzać podejmowanie decyzji o likwidacji kółka rolniczego innym organom organizacji niż walne zebranie. Decydując się na likwidację kółka rolniczego należy pamiętać o podjęciu szeregu czynności.

Decydując się na likwidację kółka rolniczego należy pamiętać o podjęciu szeregu czynności. Po pierwsze kółko rolnicze musi wybrać likwidatora (lub likwidatorów). Na likwidatora może być wybrana osoba będąca członkiem kółka rolniczego lub osoba zupełnie z nim nie związana. Obowiązkiem likwidatora będzie przeprowadzenie procesu likwidacji. Przed ostatecznym wykreśleniem kółka rolniczego z KRS, likwidator winien upłynnić majątek kółka rolniczego, spłacić lub zabezpieczyć jego wierzycieli oraz dokończyć trwające postępowania sądowe. Choć ustawa nie przedstawia takiego wymogu, likwidator powinien ogłosić również o likwidacji kółka rolniczego. Można dokonać tego w prasie lokalnej, budynku gminy lub na internetowej stronie branżowej. Po zakończeniu procesu likwidacji kółka rolniczego, likwidator winien złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego oraz przekazać dokumenty zlikwidowanego kółka rolniczego osobie wyznaczonej przez odpowiednie organy organizacji.

Likwidator powinien również pamiętać o pewnym istotnym obowiązku. Jeżeli kółko rolnicze prowadzi działalność gospodarczą posiada także zdolność upadłościową. Oznacza to, iż obowiązkiem likwidatora (a wcześniej także zarządu) jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości kółka rolniczego w przypadku wystąpienia jego niewypłacalności.

ustawowe powody zLikwidowania kółka rolniczego

Ustawa określa dwie przesłanki, które obligują kółko rolnicze do rozwiązania.

Po pierwsze, kółko rolnicze ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy uchwalona zmiana statutu nie odpowiada wymaganiom określonym w ustawie, a kółko rolnicze, mimo wskazania przez sąd na zaistniałe uchybienia, nie podejmie stosownej uchwał.

Po drugie kółko rolnicze podlega likwidacji w przypadku gdy liczba jego członków spadnie poniżej liczby osób wymaganej do jego założenia. W tym przypadku procedura likwidacyjna może być utrudniona. Jeśli z powodu braku członków nie jest w stanie zebrać się organ odpowiadający za podjęcie decyzji o likwidacji kółka rolniczego, decyzję w tym przedmiocie powinien podjąć sąd. W tym celu pozostali członkowie kółka rolniczego mogą zawiadomić sąd o konieczności przeprowadzenia likwidacji kółka rolniczego z urzędu. Na skutek złożonego pisma, sąd powinien wyznaczyć kuratora, który przeprowadzi proces likwidacji kółka rolniczego.


Zostaw komentarz