0 Komentarzy

Klienci często pytają mnie o to jakie skutki przyniesie upadłość w ich sferze majątkowej. W jaki sposób upadłość wpłynie na wysokość otrzymywanego przez nich wynagrodzenia? Czy o upadłości zostanie poinformowany ich pracodawca? Ile zabierze mi syndyk? W niniejszym wpisie przybliżę Państwu zasady dot. otrzymywania wynagrodzenia za pracę w trakcie postępowania upadłościowego.

ile zabierze syndyk
ile zabierze syndyk
ile zabierze syndyk
pieniądze

Ile zabierze mi syndyk? – zajęcie wynagrodzenia

Otrzymywane przez upadłego wynagrodzenie z chwilą ogłoszenia upadłości wchodzi w skład masy upadłościowej. Oznacza to, że wynagrodzenie za pracę, otrzymywane przez upadłego podlega co do zasady zajęciu przez syndyka.

W postępowaniu upadłościowym syndyk może zająć 50 % wynagrodzenia za pracę. Zajęcie nie może przekroczyć jednak kwoty odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W 2022 r. jest to kwota 3010,00 zł brutto.

Jeżeli upadły zobowiązany jest do regulowania świadczeń alimentacyjnych, syndyk może zająć do 60 % wynagrodzenia za pracę.

Powyższe zasady dotyczą także przychodów otrzymywanych z tytułu umowy zlecenia. Chodzi o przypadki gdy umowa ta ma charakter stały i jest jedynym źródłem przychodu upadłego.

W przypadku świadczenia emerytalnego, syndyk może zając natomiast 25 % emerytury. Do dyspozycji upadłego musi zawsze pozostać kwota odpowiadająca 75 % najniższej emerytury określonej odrębnymi przepisami.

Sposób zajęcia wynagrodzenia zależy od syndyka. Najczęściej kieruje od pismo do pracodawcy, w którym wskazuje jaka kwota wynagrodzenia ma być przekazywana na jego konto.

Zwiększenie kwoty wolnej od zajęcia w postępowaniu upadłościowym

Powyżej opisane przeze mnie zasady dokonywania potrąceń nie różnią się wiele od zajęć dokonywanych przez komornika w ramach postępowania egzekucyjnego. Aby zachęcić dłużników do korzystania z upadłości, ustawodawca przewidział jednak możliwości zwiększenia kwoty wolnej od zajęcia przez syndyka.

Po pierwsze kwota wolna od zajęcia w postępowaniu upadłościowym może być większa z mocy samych przepisów ustawy prawo upadłościowe. Upadły, który nie posiada żadnych osób na utrzymaniu może zatrzymać z wynagrodzenia 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w 2022 r. – 691,50 zł). Upadły prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z innymi osobami, będącymi na jego utrzymaniu może zachować kwotę stanowiącą iloczyn ww. kwoty z liczbą osób.

Kwota wolna od zajęcia może ulec zwiększeniu także na mocy postanowienia sędziego-komisarza. W tym celu upadły winien skierować do sądu stosowny wniosek w którym powinien uzasadnić jaka kwota winna pozostać mu do dyspozycji i z jakiego powodu. Sędzia wyrokujący o zwiększeniu kwoty wolnej winien wsiąść pod uwagę zwłaszcza sytuację zdrowotną upadłego i osób będących na jego utrzymaniu a także jego potrzeby mieszkaniowe. W tym przypadku nie ma żadnych limitów, sędzia może pozostawić upadłemu nawet całą wysokość otrzymywanego wynagrodzenia

Podsumowanie

Wysokość zajęcia wynagrodzenia, zależy zatem w głównej wysokości od kwoty w jakiej jest wypłacane. W przypadku upadłych posiadających osoby na utrzymaniu, kwota wolna ulega zwiększeniu w zależności od liczby tych osób. Upadły może także wystosować należycie uzasadniony wniosek o zwiększenie kwoty wolnej. Zdecydowanie bardziej opłaca się zatem zdecydować się na ogłoszenie upadłości niż przez lata podejmować próby spłaty zobowiązań w ramach postępowań egzekucyjnych.

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!