Likwidacja stowarzyszenia
0 Komentarzy
Categories: Biznes

W jednym z wcześniejszych wpisów, przybliżałem proces likwidacji fundacji. Z uwagi na dość duże zainteresowanie czytelników, postanowiłem w odrębnym artykule opisać, jak wygląda likwidacja stowarzyszenia rejestrowego. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na dwa sposoby – w drodze samolikwidacji lub na skutek rozwiązania przez sąd rejestrowy. W niniejszym wpisie skupię się głównie na tym pierwszym sposobie, czyli likwidacji podejmowanej przez odpowiednie władze stowarzyszenia. Co zatem zrobić aby zlikwidować stowarzyszenie? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Ludzie plik wektorowy utworzone przez pch.vector – pl.freepik.com

01.

Otwarcie likwidacji

Podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o likwidacji stowarzyszenia.

02.

Likwidacja stowarzyszenia

Ogłoszenie o likwidacji oraz działania likwidacyjne podejmowane przez likwidatora.

03.

Wykreślenie z rejestru

Złożenie wniosku do sądu rejestrowego o wykreślenie stowarzyszenia.

01. Otwarcie likwidacji stowarzyszenia

Likwidacja stowarzyszenia rozpoczyna się od decyzji walnego zebrania członków stowarzyszenia. Na co warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, przed podjęciem decyzji o likwidacji, sprawdź statut stowarzyszenia. Statuty stowarzyszeń często zawierają wymóg uzyskania odpowiedniej większości głosów dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia. Statut może też szczegółowo regulować inne aspekty dot. likwidacji stowarzyszenia. Po drugie, należy również pamiętać aby walne zebranie członków stowarzyszenia zostało zwołane przez odpowiedni organ, w sposób uwzględniający zasady opisane w statucie.

Aby „otworzyć” likwidację, formalnie zwołane walne zebranie członków stowarzyszenia musi podjąć formalną uchwałę o likwidacji stowarzyszenia. Uchwała ta winna przede wszystkim zawierać:

 1. przyczyny rozwiązania stowarzyszenia,
 2. datę rozwiązania stowarzyszenia,
 3. wskazanie likwidatorów, oraz
 4. przeznaczenie majątku stowarzyszenia.

Głównym zadaniem likwidatora jest przede wszystkim formalne zgłoszenie otwarcia likwidacji stowarzyszenia do sądu rejestrowego. Jeśli stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą zgłoszenie otwarcia likwidacji może nastąpić jedynie elektronicznie, za pośrednictwem specjalnej strony powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (PRS). Stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej i wpisane jedynie do rejestru stowarzyszeń, może skorzystać także z wniosków sporządzanych w tradycyjnej pisemnej formie. Niezależnie od formy zgłoszenia, likwidator powinien dodatkowo przedłożyć sądowi rejestrowemu:

 • uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zawierającą zapisy dot. wskazania przyczyn i daty rozwiązania stowarzyszenia, wskazujące osobę likwidatora oraz określające przeznaczenie majątku po likwidacji stowarzyszenia
 • podpisaną przez członków stowarzyszenia listę obecności na walnym zebraniu członków stowarzyszenia
 • listę likwidatorów wraz ze wskazaniem danych adresowych
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej (dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców opłata wynosi 350,00 zł dla podmiotów zarejestrowanych jedynie w rejestrze stowarzyszeń – 250,00 zł)

Jeśli likwidator dokona prawidłowego zgłoszenia, sąd rejestrowy wyda postanowienie o ogłoszeniu otwarcia likwidacji stowarzyszenia.

02. Likwidacja stowarzyszenia

W związku z tym, że sąd wydał postanowienie o otwarciu likwidacji stowarzyszenia, likwidator powinien przystąpić do czynności likwidacyjnych. Po pierwsze, likwidator powinien opublikować ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia, w którym wezwie potencjalnych wierzycieli podmiotu do zgłaszania swoich wierzytelności. Następnie wraz z księgowym prowadzącym sprawy stowarzyszenia, likwidator winien opracować sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji.

Ponadto, po wykonaniu powyższych czynności i po upływie terminu na zgłaszanie się wierzycieli, likwidator powinien przystąpić do likwidacji majątku stowarzyszenia. Jeżeli po likwidacji majątku i spłacie wierzycieli w kasie stowarzyszenia pozostaną wolne środki, to powinien rozdysponować je zgodnie z postanowieniami uchwały. W rezultacie wykonania powyżej opisanych czynności, zakończony zostanie etap likwidacji stowarzyszenia.

03. Wykreślenie stowarzyszenia z rejestru

W związku z tym, że likwidator zakończył czynności likwidacyjne, powinien zwołać walne zebranie członków stowarzyszenia. Walne zebranie członków stowarzyszenia ma na celu zatwierdzenie sprawozdania likwidatora, zawierającego opis wykonanych przez niego czynności, przedstawionego przez likwidatora sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji, oraz sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia likwidacji.

Gdy walne zebranie członków stowarzyszenia zatwierdzi sprawozdania finansowe oraz czynności likwidatora, likwidatorowi pozostaje już tylko formalne złożenie wniosku o wykreślenie stowarzyszenia. Zgłoszenie wniosku o wykreślenie, następuje na podobnych zasadach co otwarcie likwidacji. Do zgłoszenia likwidator stowarzyszenia musi dodatkowo załączyć:

 • uchwałę walnego zebrania członków stowarzyszania o zatwierdzeniu sprawozdania likwidatora oraz sprawozdań finansowych z otwarcia i zamknięcia likwidacji
 • podpisaną przez członków stowarzyszenia listę obecności na walnym zebraniu członków stowarzyszenia
 • potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia zawiadomienia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli
 • oświadczenie likwidatora, iż na dzień zamknięcia likwidacji stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników
 • oświadczenie likwidatora, iż na dzień zamknięcia likwidacji wobec stowarzyszenia nie są prowadzone postępowania sądowe i egzekucyjne
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej za wykreślenie stowarzyszenia w wysokości 300 zł

Podsumowując, stowarzyszenie traci swój byt prawny wraz z uprawomocnieniem się postanowienia sądu rejestrowego o jego wykreśleniu.

Sądowa likwidacja stowarzyszenia

Oprócz opisanego powyżej procesu likwidacji na drodze uchwały walnego zebrania członków stowarzyszenia, istnieje jeszcze możliwość rozwiązania stowarzyszenia przez sąd. Sąd może wszcząć takie postępowanie z własnej inicjatywy (gdy sprawozdanie nie składa wymaganych dokumentów) lub na wniosek organu nadzorującego stowarzyszenie (starosty) lub prokuratora. Prokurator lub starosta może natomiast złożyć wniosek o sądowe rozwiązanie stowarzyszenia w przypadku, gdy liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganej do jego założenia (7 osób) lub stowarzyszenie nie ma przewidzianych w organów i nie ma możliwości ich wybrania.


CZYTAJ WIECEJ!


Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!