organizacja pożytku publicznego
0 Komentarzy
Categories: Biznes

czym jest organizacja pożytku publicznego?

Organizacje pożytku publicznego nie są odmiennym typem podmiotów pozarządowych. Organizacja Pożytku Publicznego to podmiot, który uzyskał wpis do stosownego rejestru, nakładający na niego konkretne prawa i obowiązki. Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać stowarzyszenia, fundacje a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Status Organizacji Pożytku Publicznego mogą uzyskać także:

 1. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 2. spółdzielnie socjalne,
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Podmioty starające się o status organizacji pożytku publicznego nie mogą jednak prowadzić działalności w celu osiągania zysków.

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego?

Status Organizacji Pożytku Publicznego nadaje sąd rejestrowy po rozpoznaniu wniosku złożonego przez zainteresowany podmiot. Sam wniosek nie podlega opłacie. Aby taki wniosek mógł liczyć na pozytywne rozpatrzenie, organizacja musi wykazać, iż:

 • prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 • działalność gospodarczą prowadzi wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
 • nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność społecznie użyteczną,
 • ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru,
 • członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • od minimum 2 lat działa na rzecz pożytku publicznego (wymóg ten nie dotyczy ochotniczych straży pożarnych).

Co daje wpis do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż Organizacji Pożytku Publicznego w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego przysługuje zwolnienie od:

 1. podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. podatku od nieruchomości,
 3. podatku od czynności cywilnoprawnych,
 4. opłaty skarbowej,
 5. opłat sądowych.

Kolejnym przywilejem związanym z faktem posiadania statusu Organizacji Pożytku Publicznego jest  możliwość nabywania na szczególnych warunkach prawa użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto
w Organizacji Pożytku Publicznego mogą wykonywać pracę osoby skierowane do odbycia służby zastępczej. Co ciekawe, jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają organizacjom pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o ich działalności.

Najistotniejszym prawem jakie wiąże się z przyznaniem organizacji statusu OPP jest jednak możliwość przekazywania takiemu podmiotowi odpisu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące
z odpisu 1,5% podatku dochodowego muszą być jednak wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Obowiązki nałożone na OPP?

W związku ze szczególnym znaczeniem Organizacji Pożytku Publicznego, ustawodawca nałożył na podmiot legitymujący się takim statusem szereg obowiązków sprawozdawczych.

Najważniejszym obowiązkiem organizacji jest przygotowanie i upublicznienie sprawozdania finansowego. Organizacja Pożytku Publicznego przesyła do sądu rejestrowego standardowe sprawozdanie. Oprócz tego ma obowiązek publikacji sprawozdania w internetowej bazie sprawozdań OPP. Sprawozdanie to zatwierdzone przez władze podmiotu oraz złożone najpóźniej do końca szóstego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego. Każda Organizacja Pożytku Publicznego powinna także zadbać o publikację sprawozdania na swojej stronie internetowej.

Organizacje Pożytku Publicznego otrzymujące odpisu z podatku dochodowego mają również obowiązek założenia odrębnego konta rachunkowego. Na ten rachunek wpływać będą środki z odpisów podatkowych. Numer rachunku OPP powinna zgłosić do Urzędu Skarbowego. OPP musi również wyodrębnić z bilansu odpisy podatkowe.


Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!