Sprawozdanie upadłego
0 Komentarzy

Zdecydowana większość konsumenckich postępowań upadłościowych kończy się poprzez ustalenie planu spłaty. Plan spłaty to nic innego jak konsolidacja zobowiązań Upadłego do jednej miesięcznej raty, dostosowanej do jego możliwości płatniczych. W planie spłaty biorą udział wierzyciele, którzy prawidłowo zgłosili się do postępowania a Syndyk pozytywnie zweryfikował ich wierzytelności. Co istotne, dopiero po spłaceniu ostatniej raty, wszystkie długi Upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej podlegają umorzeniu. Po uchwaleniu planu spłaty w ramach upadłości konsumenckiej, ustawa Prawo upadłościowe nakłada na Upadłego szereg obowiązków natury formalnej. Najważniejszym z nich jest obowiązek złożenia rocznego sprawozdania z wykonania planu spłaty. Sprawozdanie upadłego będzie tematem dzisiejszego wpisu.

SPRAWOZDANIE UPADŁEGO – TERMIN NA ZŁOŻENIE

Pierwszy kwartał roku kalendarzowego to czas przygotowywania sprawozdań przez Upadłych. Ustawa wskazuje bowiem, iż sprawozdanie z wykonania planu spłaty za rok kalendarzowy należy złożyć najpóźniej do końca kwietnia roku następnego. Sprawozdanie z wykonania planu spłaty za rok 2023 r., trzeba było zatem złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Co istotne, ustawa nie przewiduje żadnego wzoru czy formularza takiego sprawozdania upadłościowego. Upadły może je także złożyć pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

SPRAWOZDANIE UPADŁEGO – TREŚĆ

Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje co powinno znaleźć się w sprawozdaniu Upadłego z wykonania planu spłaty.

Informacja o przychodach

Po pierwsze w sprawozdaniu powinna znaleźć się informacja o przychodach osiąganych w trakcie wykonywania planu spłaty. Upadły powinien zatem wskazać kwotę jaką faktycznie otrzymuje w każdym miesiącu wykonywania planu. Do kwoty netto wlicza się wynagrodzenie z umowy o pracę, wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej oraz dochody osiągane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Aby wykazać otrzymywane kwoty, Upadły może dołączyć do sprawozdania wyciągi z rachunku bankowego albo zaświadczenie od pracodawcy. Jeśli Upadły w trakcie danego roku nie wykazywał żadnych dochodów, winien wskazać sądowi przyczyny takiego stanu rzeczy.

Dowód na wykonanie planu spłaty

Po drugie, Upadły winien wykazać w sprawozdaniu, iż faktycznie wykonywał plan spłaty w danym roku kalendarzowym. W związku z tym do sprawozdania powinien załączyć potwierdzenia spłat rat miesięcznych. Na przykład może to być wyciąg z konta lub potwierdzenia wpłat dokonywanych w placówce pocztowej lub bezpośrednio u wierzyciela.

Informacja o nabytych składniach majątkowych

Po trzecie, obligatoryjną informacją jaką Upadły winien umieścić w sprawozdaniu jest wykaz nabytych składników majątkowych. Tutaj istotna jest wartość tych składników. Ściśle mówiąc, na wykazie muszą się znaleźć te składniki majątkowe, których wartość przekracza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego (obecnie jest to kwota 7 767,61 zł). Jeśli Upadły w trakcie planu spłaty nabył jakiś droższy składnik majątku (np. samochód czy nieruchomość) powinien opisać w sprawozdaniu ten składnik oraz wskazać od kogo go nabył.

Kopia deklaracji podatkowej

Po czwarte, obligatoryjnym elementem sprawozdania z planu spłaty jest załączenie kopii deklaracji podatkowej składanej za dany rok kalendarzowy. Jeśli Upadły nie składał deklaracji podatkowej, powinien to wskazać w sprawozdaniu.

SPRAWOZDANIE UPADŁEGO – SKUTKI BRAKU ZŁOŻENIA

Jeśli Upadły nie złoży rocznego sprawozdania musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami – sąd uchyli plan spłaty. Zrobi to z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli. Oznacza to faktycznie anulowanie całej upadłości i przywrócenie stanu faktycznego sprzed złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeśli Upadły nie złożył sprawozdania z uwagi na trudne okoliczności Sąd może uznać, że dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Gdy już Upadły zorientuje się, że uchybił terminowi, wówczas powinien jak najszybciej złożyć sprawozdanie i uzasadnić przyczynę zwłoki.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, w sprawozdaniu Upadłego z wykonania planu spłaty powinny znaleźć się następujące informacje:

  • o przychodach otrzymywanych w danym roku kalendarzowym,
  • potwierdzenia spłaty rat wykonywanych w ramach planu spłaty w danym roku kalendarzowym,
  • o nabytych składnikach majątkowych (ważna jest ich wartość),
  • o złożeniu deklaracji podatkowej wraz z jego kopią.

Na marginesie należy wskazać, iż Upadły który uzyskał tzw. warunkowe umorzenie zobowiązań, również musi złożyć sprawozdanie roczne. W istocie, sprawozdanie jest niemal identyczne jak to w ramach postępowania upadłościowego z planem spłaty. Upadły musi spełnić powyższe wymogi a oprócz tego powinien dodatkowo wskazać wydatki potrzebne na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe.


Zostaw komentarz