upadłość konsumencka
2 Komentarze

Upadłość konsumencka – czy ogłoszenie upadłości oznacza umorzenie długów?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza automatycznego umorzenia wszystkich długów. Przede wszystkim upadłość konsumencka rozpoczyna dopiero kolejny etap postępowania, który może zakończyć się umorzeniem zobowiązań.

Samo postępowanie rozpoczyna się od wniesienia wniosku. Po jego złożeniu, sąd na rozprawie po przesłuchaniu dłużnika bądź po samej analizie wniosku dokonanej na posiedzeniu niejawnym, ogłosi upadłość wnioskodawcy.

Ogłoszono upadłość i co dalej?

Po ogłoszeniu upadłości, zarząd nam majątkiem upadłego obejmuje syndyk.

Oczywiście brak majątku nie jest przeszkodą do prowadzenia postępowania upadłościowego. Brak majątku może jednak spowodować przyspieszenie procedury (nie oznacza to oczywiście, iż przed wszczęciem upadłości można wyzbywać się majątku, gdyż niesie to za sobą poważne konsekwencje, które opiszę w następnym artykule).

Jeżeli jednak jakikolwiek majątek istnieje, syndyk przystąpi do jego zinwentaryzowania i oszacowania a następnie do jego sprzedaży.

upadłość konsumencka

Plan spłaty, co to takiego?

Po zamknięciu etapu likwidacji majątku dłużnika (stanowiącego tzw. masę upadłości), nastąpi ustalanie planu spłat. W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych szczególnie trudną sytuacją dłużnika, bądź jego niezdolnością do pracy, sąd może odstąpić od ustalania planu spłat.

Plan spłat polega na ustaleniu przez sąd oznaczonej kwoty pieniężnej jaką będziemy musieli regulować co miesiąc aby spłacić część posiadanych długów.

Plan spłat może zostać ustalony na maksymalny okres 36 miesięcy.

Ustawa nie przewiduje ani maksymalnej ani minimalnej wysokości miesięcznej spłaty. Ustalając plan spłat, sąd bierze pod uwagę nasze doświadczenie zawodowe, stan zdrowia, naszą sytuację osobistą oraz aktualne pozyskiwane dochody. Ważnym jest również, że plan spłat musi satysfakcjonować wierzycieli, gdyż mogą oni realnie oddziaływać na jego wysokość.

Jedynie rzetelne wykonywanie planu spłat, może doprowadzić dłużnika do wydania przez sąd postanowienia o umorzeniu pozostałej, niespłaconej części zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie zobowiązania ulegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej.

Jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu?

Zobowiązaniami, które nie ulegają umorzeniu, są:

  • zobowiązania alimentacyjne;
  • grzywny;
  • zobowiązania do naprawienia szkody, która jest wynikiem przestępstwa albo wykroczenia;
  • odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, śmierci lub kalectwa;
  • należności wynikające z obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę;
  • zobowiązania do zapłacenia nawiązki lub świadczenia pieniężnego, które sąd orzekł jako środek karny lub środek aby poddać sprawcę próbie;
  • zobowiązania, które upadły świadomie zataił w przypadku, gdy wierzyciel nie był uczestnikiem postępowania upadłościowego.

Każdorazowo oceniając sytuację dłużnika, należy zatem brać pod uwagę strukturę zadłużenia. W konsekwencji, indywidualnie oceniać szanse na pozytywne rozwiązanie problemów finansowych w upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka 2020 r.

Nowelizacja prawa upadłościowego weszła w życie dnia 24 marca 2020 r.. Nie rozszerza ona katalogu należności, które ulegają umorzeniu w postępowaniu.

Nowa upadłość konsumencka zmienia jednak całkowicie zasady ustalania planu spłaty. W zależności od przyczyn wystąpienia stanu niewypłacalności i wpływu upadłego na jego powstania, sąd może w odmienny sposób ustalić plan spłaty wierzycieli. Sąd może ustalić plan spłaty na okres maksymalnie 36 miesięcy w przypadku gdy dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub nie zwiększył jej umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. Chodzi tu o sytuacje w której niewypłacalność dłużnika jest efektem niedającego się przewidzieć zdarzenia (np. nagłej utraty pracy czy choroby). W przypadku natomiast ustalenia przez sąd, iż dłużnik doprowadził do niewypłacalności na skutek swojej lekkomyślności, sąd może ustalić plan spłaty w wymiarze od 36 do 84 miesięcy.
2 komentarzy

  1. Jeśli nie posiadam żadnego majątku i nie pracuje. Z czego mam spłacić dług i jestem bez domu z opieki 600zl i orzeczeniem niepełnosprawności

    1. Dzień dobry, być może w Pana przypadku rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości. Musiałbym ustalić jednak więcej danych na temat Pana zadłużenia i jego przyczyn.

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!