PIT
0 Komentarzy
Categories: Biznes

Dnia 30 kwietnia o godzinie 24:00 mija termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się katalog przychodów podlegających opodatkowaniu, a także wykaz zwolnień. Zwolnienia zostały przedstawione w art. 21 tejże ustawy – i tam właśnie należy sprawdzić czy uzyskany przez nas przychód nie podlega obowiązkowi zgłoszenia. Składając deklarację należy jednak pamiętać o zachowaniu urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).  Jest ono dowodem, że PIT został złożony w terminie przepisanym prawnie. Składając PIT należy pamiętać też o złożeniu go do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Właściwość Urzędu Skarbowego określa miejsce zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego, za który składamy zeznanie.

Wykroczenie czy przestępstwo skarbowe?

Osoby które nie złożyły na czas zeznania podatkowego winny się przede wszystkim liczyć z określonymi konsekwencjami. Wysokość kary jaka może nas spotkać różnicuje się w zależności od tego czy nasze zaniechanie będące zatajeniem naszego dochodu, okaże się być wykroczeniem czy przestępstwem skarbowym. Z wykroczeniem mamy do czynienia wówczas, gdy podatnik naraził Skarb Państwa na straty finansowe nieprzekraczające 5-krotnej pensji minimalnej. Za przestępstwo skarbowe należy uznać natomiast nieujawnienie kwoty wyższej niż 5-krotna wysokość płacy minimalnej.

Wykroczenie skarbowe

Pamiętajmy, iż wykroczenie skarbowe nie jest wpisywane do Krajowego Rejestru Karnego. Gdy czyn nie wiązał się z uszczupleniem podatku, Urząd Skarbowy może wystawić podatnikowi mandat, którego wysokość nie może przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Nałożenie na sprawcę mandatu karnego może nastąpić, jedynie jeżeli podatnik wyrazi zgodę na jego przyjęcie.

Przestępstwo skarbowe

W zdecydowanie trudniejszej sytuacji znajdują się osoby, które nie złożyły ani nie dosłały deklaracji po terminie, a ich zaległość przekracza kwotę do zaliczenia ich przewinienia jako wykroczenia skarbowego. Ich zaniechanie będzie w takim przypadku zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe. Za opisywane przestępstwo grozi nam kara grzywny określana w stawkach dziennych. Skład orzekający podejmując decyzję o zastosowaniu sankcji ustala wysokość dziennej stawki oraz ich ostateczną liczbę. Zgodnie z przepisami liczba stawek dziennych nie może być mniejsza niż 10 i większa niż 720. Kwota stawki dziennej wynosi od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do 400-krotności minimalnej stawki dziennej. Należy mieć również na uwadze, iż niezapłacenie podatku nakłada na podatnika obowiązek uiszczenia odpowiedniej kwoty odsetek.

PIT
Uporczywe uchylanie się od obowiązku płacenia podatków

Jeżeli wpadka w postaci spóźnienia z zapłatą podatku zdarzyła się nam nie pierwszy raz, to w przyszłości możemy narazić się także na wytoczenie przeciw nam postępowania karno- skarbowego za uporczywe uchylanie się od obowiązku opłacania podatków. W orzecznictwie sądów karnych przyjmuje się, że uporczywe nieopłacanie podatków wystąpi, także gdy jednorazowe zobowiązanie jest nieregulowane długotrwale lub nieuiszczanie podatków w terminie powtarza się wielokrotnie. W przypadku kilkudniowego opóźnienia Urząd Skarbowy nie ma więc realnych podstaw do wszczynania postępowania.

Sądy podchodzą do każdego przypadku niezłożenia PITu w sposób indywidualny. Ustalając wysokość kary Sąd bierze pod uwagę całościową sytuację finansową podatnika oraz jego stosunki majątkowe i rodzinne. Należy również pamiętać, iż określone negatywne konsekwencje mogą wynikać również z niewykazania w deklaracji części dochodów lub nieuzasadnionego zawyżenia kosztów uzyskania przychodów.

Pozbawienie prawa do odliczenia 1%

Dodatkowa konsekwencja spóźnienia się ze złożeniem PIT nie jest aż tak uciążliwa jak kara pieniężna. W przypadku niezłożenia PIT w terminie pozbawieni będziemy możliwości odliczenia 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Co z ulgami i zwolnieniami?

Złożenie PITu po terminie nie pozbawia nas jednak prawa korzystania z przysługujących nam prawnie ulg i zwolnień. W dalszym ciągu możemy korzystać z ulgi rehabilitacyjnej czy rodzinnej. Nadal możemy również pomniejszać dochód o wartości otrzymanych darowizn, oraz nie tracimy prawa do zwrotu podatku. Opóźniając jednak chwilę wysłania poprawnie wypełnionego formularza wydłużamy moment, w którym możemy otrzymać zwrot nadpłaty. Właściwy Urząd skarbowy ma na jej zwrot trzy miesiące, licząc od dnia złożenia deklaracji.

PIT

Korekta PIT-u

Każdy podatnik posiada również możliwość następczego skorygowania błędów wykazanych w zeznaniu rocznym. Jeśli znajdziemy błąd w złożonym już po terminie dokumencie, musimy złożyć korektę. Wraz z korektą musimy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Na korektę mamy czas aż do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Termin ten wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2019/02/18/spolka-z-o.o.-w-jeden-dzien—rejestrujesz-i-dzialasz/

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!