0 Komentarzy
Categories: Biznes

Dlaczego warto przekształcić się w spółkę kapitałową? Jakie argumenty mogą przemawiać za przekształceniem przedsiębiorcy wpisanego do CEDiG w spółkę kapitałową jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Uzasadnieniem takiego kroku może być chęć uniknięcia w przyszłości odpowiedzialności własnym majątkiem za firmowe zobowiązania. Gdy działalność osiągnie duże rozmiary wzrasta również ryzyko niepowodzenia finansowego. Jeśli przedsiębiorca realizuje duże kontrakty obarczone dużym niebezpieczeństwem niepowodzenia powinien rozważyć przekształcenie swojej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Inną motywacją przemawiającym za taką decyzją może być również chęć dalszej ekspansji biznesowej lub dopuszczenie innej osoby do prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. Jak dokonać takiego przekształcenia?

Przekształcenie – jak przebiega?

Zasady przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o. reguluje ustawa Kodeks spółek handlowych. Na proces ten składają się następujące działania:

 1. Przygotowanie sprawozdania finansowego;
 2. Przyjęcie planu przekształcenia;
 3. Badanie planu przekształcenia przez rewidenta;
 4. Zawarcie umowy spółki;
 5. Złożenie dokumentów rejestrowych do sądu rejestrowego;
 6. Wykreślenie przedsiębiorstwa z CEiDG.

1. Przygotowanie sprawozdania finansowego i wyceny przedsiębiorstwa

Pierwszą czynnością jaką musi podjąć przedsiębiorca musi być ustalenie wartości bilansowej majątku firmy oraz sporządzenie specjalnego sprawozdania finansowego. Z racji na fakt, iż sprawozdanie winno być sporządzone zgodnie z zasadami przewidzianymi przez ustawę o rachunkowości, jego sporządzenia podjąć powinien się księgowy.

2. Przekształcenie – przyjęcie planu

Kolejnym wymaganym krokiem jest przygotowanie tzw. planu przekształcenia. Plan przekształcenia winien być sporządzony w miesiącu następującym po miesiącu, w którym sporządzono sprawozdanie finansowe. Jeżeli sprawozdanie finansowe zostało przygotowane według stanu na dzień 28 lutego, to plan przekształcenia powinien zostać przyjęty w marcu. Plan trzeba potwierdzić notarialnie, a następnie przekazać biegłemu rewidentowi. Ten będzie miał dwa miesiące na jego zbadanie.

3. Opinia biegłego rewidenta

Plan przekształcenia winien zostać zbadany przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Badanie jest niezbędne dla pewności obrotu gospodarczego i właściwego ustalenia przyszłego majątki spółki. O opinię trzeba jednak zawnioskować. W tym celu należy złożyć wniosek do właściwego sądu rejestrowego. Sąd właściwy miejscowo dla siedziby powstającej spółki powinien wskazać konkretną osobę, której trzeba będzie przesłać plan, sprawozdanie, oświadczenie o przekształceniu oraz projekt umowy spółki. Z doświadczenia wiem, że dwu miesięczny termin na wydanie opinii może być terminem za krótkim dla przygotowania opinii. Po sporządzeniu planu przekształcenia warto zatem znaleźć stosownego rewidenta wpisanego na listę biegłych sądowych, który sprawdzi nasze dokumenty przed oficjalnym wystąpieniem do sądu. We wniosku o zbadanie planu można wskazać biegłego, który dokonywał nam wstępnej analizy. Takie działanie znacząco przyśpieszy procedurę przekształcenia.

4. Zawarcie umowy spółki

Kiedy biegły dostarczy opinię, kolejnym krokiem jest zawarcie umowy spółki. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla swej ważności musi być zawarta przed notariuszem. Przed notariuszem przedsiębiorca powinien złożyć również oświadczenie o przekształceniu określające:

 • rodzaj spółki;
 • wysokość kapitału zakładowego (minimalny kapitał spółki z o.o. wynosi 5 000,00 zł);
 • określenie składu zarządu spółki;
 • wskazanie praw przyznawanych osobiście przedsiębiorcy jako wspólnikowi (jeśli decydujemy się na takie rozwiązanie; może być to np. prawo powoływania jednego członka niezależnie od uchwały Zgromadzenia Wspólników nowo powstającej spółki).

Umowa spółki z o.o. regulująca kwestie funkcjonowania spółki oraz oświadczenie o przekształceniu nie mogą odbiegać od projektów złożonych biegłemu. Jeśli sąd decydujący o rejestracji sprawdzi, iż treść dokumentów jest inna będzie mógł odmówić rejestracji spółki.
W nowych spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższać będzie 500 000 zł, a wspólników będzie więcej niż 25, należy dodatkowo ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

5. Złożenie dokumentów rejestrowych

Po zawarciu umowy, zarząd spółki ma 6 miesięcy na złożenie wniosku rejestrowego do sądu. Oprócz formularzy zgłoszeniowych do sądu należy dostarczyć:

 • umowę spółki;
 • oświadczenie o przekształceniu;
 • uchwałę o powołaniu prokurentów, o ile są powołani;
 • listę wspólników;
 • zgodę osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu na pełnienie przez nich funkcji);
 • nazwiska, imiona i adresy do doręczeń członków zarządu;
 • oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wszyscy wspólnicy wnieśli w całości wkłady na pokrycie kapitału zakładowego;
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej,

Do sądu można złożyć również pismo z wnioskiem o wpisanie przekształcenia do rejestru w dniu, który przedsiębiorca przyjął jako bilansowy dzień przekształcenia. Może to ułatwić późniejsze prowadzenie rachunkowości przez spółkę.

6. Wykreślenie przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o wykreślenie go z CEIDG w ciągu 7 dni od dnia wpisu spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców. Po przekształceniu przedsiębiorca powinien dokonać również odpowiednich zgłoszeń do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Przekształcenie – sukcesja praw i obowiązków

Po przekształceniu przedsiębiorca zachowuje wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały mu jako osobie fizycznej prowadzącej własną firmę. Zgodnie z zasadą kontynuacji na nową spółkę z o.o. przejdzie więc obowiązek wykonania zawartych uprzednio umów.

Spółka powstała na skutek przekształcenia staje się również pracodawcą zatrudnionych w firmie pracowników. Co do zasady spółka przejmie na siebie również ulgi, koncesje i zezwolenia, które przysługiwały przedsiębiorcy przed przekształceniem.

Spółki dotyczy również sukcesja podatkowa. Spółka  podlega jednak opodatkowaniu podatkiem dochodowym CIT. Spółka uzyskuje zatem większość uprawnień i ulg podatkowych przyznanych przed przekształceniem. Od przychodów spółka będzie mogła odliczyć podatek VAT i ewentualnie otrzymać jego zwrot.

Przedsiębiorca musi jednak złożyć deklaracje podatkowe i rozliczyć podatek za okresy sprzed przekształcenia. Może jednak korzystać z uprawnień małych podatników, np. rozliczać kwartalne zaliczki, zrobić jednorazową amortyzację, rozliczać kasowy VAT. Przekształcenie jest neutralne podatkowo. Oznacza to, że przedsiębiorca nie zapłaci podatku od dochodów (przychodów) ze sprzedaży majątku przekazanego do majątku jednoosobowej spółki z o.o. oraz z tytułu nabycia udziałów przekształconej spółki. Po przekształceniu nie powstanie więc przychód (dochód) do opodatkowania.

Odpowiedzialność za zobowiązania

Jak już wspomniałem jedną z najważniejszych korzyści z przekształcenia jest ograniczenie odpowiedzialności. Jako wspólnik nowej spółki przedsiębiorca nie odpowiada za zobowiązania spółki. O odpowiedzialności członków zarządu pisałem w innym wpisie na blogu. Przejście praw i obowiązków na spółkę nie oznacza, że przedsiębiorca będzie zwolniony z zobowiązań, które powstały przed przekształceniem. Przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką za długi związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez 3 lata, licząc od dnia przekształcenia.

Przekształcenie – koszty postępowania

Każdy z omówionych powyżej etapów przekształcenia generuje koszty. Wynagrodzenie biegłego za sporządzenie opinii co do planu przekształcenia jest uzależnione od rozmiaru przekształcanego przedsiębiorstwa. Standardowo sądy przyznają wynagrodzenia począwszy od kwoty 1500,00 zł netto. Sam wniosek o wyznaczenie biegłego wymaga natomiast sporządzenia opłaty w wysokości 300,00 zł. Kolejnymi wydatkami są koszty taksy notarialnej. Notariusz pobiera taksę za zaprotokołowanie planu przekształcenia, sporządzenie oświadczenia o przekształceniu oraz za umowę spółki. Przy zawieraniu umowy notariusz pobierze również podatek od czynności cywilnoprawnych wynoszący 0,5 % łącznej wysokości kapitału zakładowego. Finalny wniosek o rejestrację spółki kosztuje 600,00 złotych.

Podsumowanie

Przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę z o.o. to skomplikowany prawnie proces. Warto by nadzorował go prawnik oraz doświadczony księgowy. Warto jednak przez niego przejść aby rozpocząć działalność w formie spółki kapitałowej która minimalizuje ryzyko odpowiedzialności własnym majątkiem osobistym. Aby zmienić formę działalności na spółkę z o.o. można dokonać również innych działań. Przedsiębiorca może również:

 • wnieść do nowej lub już istniejącej spółki przedsiębiorstwo jako aport;
 • dokonać darowizny lub sprzedaży przedsiębiorstwa istniejącej spółce, jednocześnie wykreślając się z CEiDG;
 • powołać spółkę cywilną (aby następnie przekształcić ją w sposób uproszczony w spółkę z o.o.).

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2019/02/18/spolka-z-o.o.-w-jeden-dzien—rejestrujesz-i-dzialasz/

Zostaw komentarz