zasiłek chorobowy
0 Komentarzy
Categories: Prawo pracy

Skończyła Ci się umowa o pracę a zachorowałeś? Czy przysługuje Ci zasiłek chorobowy? Co do zasady, zasiłek chorobowy przysługuje wówczas, gdy ubezpieczony zachorował w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Co to oznacza? Oznacza to, że oceniając czy przysługuje Ci zasiłek chorobowy za punkt odniesienia trzeba obrać moment powstania niezdolności do pracy. Jeśli zachorowałeś w trakcie trwania umowy o pracę (również w okresie wypowiedzenia) sprawa jest jasna. Przysługuje Ci zasiłek. Co jednak w sytuacji gdy nie masz już tytułu do ubezpieczenia chorobowego, czy wówczas dostaniesz zasiłek?

Zakończenie umowy o pracę a zasiłek chorobowy

Czy wraz z końcem umowy o pracę (niezależnie od okoliczności zakończenia stosunku pracy) tracisz ubezpieczenie? Nie zawsze. Jeśli zachorowałeś w okresie 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia to dostaniesz zasiłek. Jednakże tylko wtedy, gdy łącznie zwolnienie lekarskie trwa co najmniej 30 dni. Co istotne, pomiędzy kolejnymi zwolnieniami nie może ani jednego dnia przerwy. Podobnie będzie w przypadku gdy zachorujesz w okresie 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia ale tylko w przypadku chorób:
1. zakaźnych, których okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni;
2. których objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez cały okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, jednak nie dłużej niż maksymalny okres zasiłkowy 182 dni (270 dni).

zasiłek chorobowy 1

Kiedy zasiłek nie będzie przysługiwał?

Po pierwsze wtedy, gdy choroba powstała przed upływem 60 dni od ostatniego zwolnienia lekarskiego a przyczyną zwolnienia jest ta sama choroba, która spowodowała Twoją niezdolność do pracy w czasie trwania ubezpieczenia i wyczerpała okres zasiłkowy.
Ponadto zasiłek nie będzie przysługiwał Ci za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli:

  1.  masz ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;
  2. kontynuujesz działalność zarobkową lub podjąłeś działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;
  3.  nie nabyłeś prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia;
  4. jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
  5. podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podstawa wymiaru zasiłku

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia wynosi maksymalnie 100% przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w każdym kwartale ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Oznacza to, że jeśli wykazywałeś jako podstawę wymiaru zasiłku kwotę wyższą niż przeciętne wynagrodzenie, ZUS obniży ją do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast, jeśli wykazywałeś niższą podstawę, pozostanie ona bez zmian.

Jakich formalności musisz dopełnić?

Aby ZUS przyznał i wypłacił Ci zasiłek chorobowy musisz złożyć stosowne dokumenty:

  1. wniosek o udzielenie zasiłku chorobowego – druk ZAS-53;
  2. oświadczenie – druk Z-10.

Możesz zanieść je bezpośrednio do Oddziału ZUS lub wysłać pocztą albo złożyć w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/uslugi/prawo-pracy/

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!