rejestracja spółek
0 Komentarzy
Categories: Biznes

Dnia 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Miedzy innymi wprowadza ona szereg zmian w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego. Najbardziej doniosłą zmianą jest ta odnosząca się do zasad rezygnacji z funkcji członka zarządu w spółce z o.o. i spółce akcyjnej.

Rola zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z jednej lub większej liczby osób. Członkowie zarządu powoływani są uchwałą zgromadzenia wspólników. W skład zarządu mogą wchodzić wspólnicy albo osoby w ogóle nie związane ze spółką.

Zarząd jest głównym organem spółki. Członek zarządu ma prawo do reprezentacji spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Czynności sądowe oznaczają możliwość reprezentowania spółki przed sądami. Do czynności pozasądowych zalicza się te, które zwykle wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Członkowie zarządu podpisują umowy, składają oświadczenia i kierują bieżącą działalnością spółki.

Rezygnacja członka zarządu – nowe zasady rezygnacji

Dotychczasowe przepisy dotyczące rezygnacji członka zarządu nie nadążały za praktyką. Podstawowa zasada pozostaje niezmienna. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, osoba która chce zrezygnować z pełnionej funkcji musi złożyć oświadczenie wobec pozostałych członków organu.

Rezygnacja z funkcji członka zarządu – zarząd jednoosobowy

Przed wejściem w życie zmian, zasady dot. rezygnowania z funkcji nie były wystarczająco jasno sprecyzowane. W orzecznictwie sądowym ukształtowały się trzy stanowiska.

Zgodnie z pierwszym, członek zarządu powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji drugiemu członkowi Zarządu lub prokurentowi zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w spółce. Drugie stanowisko zakładało, że rezygnację członek zarządu powinien złożyć radzie nadzorczej bądź pełnomocnikowi specjalnie w tym celu powołanym.Trzeci pogląd stanowił, iż rezygnację członek zarządu składa organowi powołującemu zarząd. To właśnie ta trzecia opcja stanie się od 1 marca 2019 r. bieżącym prawem.

Według nowych zasad, obowiązujących od 1 marca 2019 r., rezygnujący członek zarządu w pierwszej kolejności ma złożyć oświadczenie wobec pozostałych członków organu. Jeśli jednak zarządu jest jednoosobowy jego obowiązkiem będzie zwołanie zgromadzenia wspólników (lub rady nadzorczej jeśli to ona ustanawia zarząd). Do zawiadomienia kierowanego indywidualnie do każdego wspólnika, członek zarządu dołączyć ma pisemne oświadczenie o rezygnacji. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Same zasady zwoływania zgromadzeń nie zmieniają się. Jeśli umowa spółki nie wskazuje inaczej, zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zawiadomienia należy wysłać co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie można wysłać wspólnikowi pocztą elektroniczną. Taki rodzaj doręczenia jest możliwy jedynie jeżeli członek zarządu uprzednio wyraził na to pisemną zgodę. Wraz ze zgodą musi też podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

Co po rezygnacji?

Samo złożenie oświadczenia o rezygnacji przez członka zarządu nie kończy sprawy.  Spółka ma obowiązek dokonać stosownych czynności zmierzających do wykreślenia składającego rezygnację z rejestru przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą o krajowym rejestrze sądowym „wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”. Członek zarządu, który złożył rezygnację nie może już dokonać zgłoszenia do sądu rejestrowego. Wniosek o wykreślenie powinien złożyć zatem nowy członek zarządu bądź prokurent.

rezygnacja z funkcji członka zarządu 1

Pozostałe zmiany w spółkach kapitałowych

Poza regulacją w zakresie rezygnacja z funkcji członka zarządu, nowelizacja wprowadza inne zmiany w funkcjonowaniu spółek kapitałowych. Zgodnie z nowymi przepisami:

  1. Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji będzie zawsze wymagać jednomyślności wspólników. Dotychczas jeśli umowa spółki nie wskazywała inaczej, zmiana umowy spółki wymagała zwykłej większości;
  2. Jeżeli w uchwale wspólników nie wskazano dnia dywidendy, takim dniem będzie chwila podjęcia uchwały. Dotychczas  dzień dywidendy wyznaczało się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały;
  3. W sytuacji gdy spółka z o.o. osiągnie zysk niższy niż zakładany, wspólnik ma obowiązek zwrócić różnicę między zyskiem przypadającym mu za dany rok a wysokością otrzymanej zaliczki na poczet dywidendy. Dotychczas nie było takiej regulacji w kodeksie spółek handlowych;
  4. Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, podziału zysku albo pokrycia straty, udzielenia absolutorium mogą być podejmowane w trybie obiegowym (poza zgromadzeniem). Dotychczas mogło odbyć się to wyłącznie na zwyczajnym zgromadzaniu wspólników;
  5. Zgromadzenie wspólników może odwołać ten kto żądał jego zwołania. Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, gdy zgromadzenie zostało zwołane na żądanie wspólnika lub wspólników – wówczas tylko oni mogą je odwołać. Jest to nowa regulacja w kodeksie spółek handlowych;
  6. Za zobowiązania przypisane w planie podziału spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej spółka dzielona oraz pozostałe spółki, na które został przeniesiony majątek spółki dzielonej, odpowiadają solidarnie;
  7. Przekształcenie spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową wymaga by za przekształceniem wypowiedzieli się wszyscy komplementariusze oraz komandytariusze bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sum komandytowych.

Zmiany w kodeksie spółek handlowych – spółki osobowe

Znowelizowane przepisy zmieniają również zakres funkcjonowania spółek osobowych. Od 1 marca 2019 r.:

  1. Członkiem zarządu w spółce partnerskiej (o ile wspólnicy zdecydują się powołać zarząd) będzie musiał być przynajmniej jeden wspólnik-partner. Dotychczas nie było takiego obowiązku a członkami zarządu mogły być wyłącznie os. trzecie;
  2. W spółce komandytowej wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza będzie zawsze dopuszczalne. Dotychczas było to możliwe wyłącznie w sytuacji gdy dopuszczała to umowa spółki.

Co ciekawe, to nie jest koniec zmian. Obecnie w Sejmie trwają pracę nad kolejną nowelizacją m.in. Kodeksu spółek handlowych. Projekt  zakłada m.in. możliwość założenia uproszczonej spółki akcyjnej. Więcej o procedowanych zmianach w kolejnym wpisie na blogu.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2019/02/18/spolka-z-o.o.-w-jeden-dzien—rejestrujesz-i-dzialasz/

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!