zmiana alimentów
0 Komentarzy
Categories: Prawo rodzinne

Sąd ustala wysokość alimentów w różnego rodzaju postępowaniach. Najczęściej o wysokości świadczenia sąd orzeka w wyroku rozwodowym. Raz ustalone alimenty nie są jednak przyznawane raz na zawsze. Zmiana alimentów jest możliwa. W jakich okolicznościach możemy domagać się zmiany rozstrzygnięcia o alimentach? Alimenty mogą być obniżane bądź podwyższane w związku ze zmianą sytuacji uprawnionego do ich otrzymywania. Przesłanką do ich zmiany mogą być jednak również okoliczności leżące po stronie zobowiązanego do ich regulowania.

Zmiana alimentów – kiedy powstaje potrzeba zmiany wysokości zasądzonych alimentów?

Rodzice zawsze powinni wspierać swoje dzieci. Pod pojęciem wspierania mieści się również ważny aspekt finansowy. Obowiązek płacenia alimentów spoczywa na zobowiązanym zasadniczo do usamodzielnienia się uprawnionego. W niektórych wypadkach powinność świadczenia alimentów nie wygasa jednak nigdy. Dzieję się tak przykładowo w sytuacji gdy uprawniony jest niepełnosprawny i niezdolny do pracy.

zmiana alimentów

W czasie kiedy dziecko jest uprawnione do pobierania alimentów, jego potrzeby podlegają daleko idącym zmianom. Pięciolatek ma zasadniczo zgoła inne oczekiwania wobec świata niż szesnastolatek. Co za tym idzie przekształceniu podlegają również koszty jego utrzymania i wychowania. Sytuacja finansowa czy zdrowotna osoby zobowiązanej do regulowania alimentów na przestrzeni wielu lat również może podlegać zmianom.

Zgonie z art. 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

zakres alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego

Istotna i trwała zmiana potrzeb dziecka lub możliwości zarobkowych zobowiązanego stwarza zatem możliwość wniesienia do sądu stosownego pozwu. Może to być w zależności od naszych oczekiwań pozew o obniżenie bądź zwiększenie ustalonych alimentów.

Kiedy wytoczyć powództwo o podwyższenie alimentów?

Podwyższenia alimentów może domagać się osoba uprawniona do ich pobierania. Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia w jej imieniu działa jej opiekun prawny. Aby wykazać wobec sądu, iż alimenty powinny zostać zasądzone w wyższej kwocie, wnosząc pozew pamiętać należy o odpowiedniej argumentacji.

A. Zmiana potrzeb uprawnionego

Powództwo o podwyższenie alimentów może być oparte na przesłance zmiany potrzeb osoby uprawnionej. Same twierdzenia są jednak niewystarczające. Dla sądu liczą się twarde i weryfikowalne fakty. Do pozwu powinny być zatem w miarę możliwości dołączone dokumenty potwierdzające nasze stanowisko.

Kiedy widzimy zatem, że koszty utrzymania dziecka rosną, winniśmy zadbać o odpowiednie ich dokumentowanie. Rodzic powinien zbierać zatem paragony za zakupy rzeczy przeznaczonych dla dziecka.

Należy pamiętać jednak, iż koszty utrzymania dziecka to nie tylko koszty zapewnienia wyżywienia, dachu nad głową, ubrania czy leczenia w czasie choroby. Wraz ze wzrostem wieku dziecka zwiększają się także jego potrzeby związane z edukacją i rozwojem kulturalnym. Rodzic planujący wystąpić o podwyższenie alimentów musi zatem pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu także tego aspektu wydatkowego.

zmiana alimentów
B. Zmiana sytuacji majątkowej rodzica

Oprócz zmian leżących po stronie dziecka, drugą przesłanką na podstawie której można oprzeć pozew o podwyższenie alimentów jest zmiana sytuacji finansowej zobowiązanego rodzica. Jeżeli powzięliśmy informację, iż drugi z rodziców zmienił pracę na lepiej płatną bądź wzbogacił się w inny sposób, możemy wystąpić o podwyższenie alimentów. Jedną z podstawowych zasad prawa rodzinnego jest zasada równej stopy życiowej rodziców i dziecka. Jeżeli sytuacja rodzica zobowiązanego do łożenia alimentów uległa zatem znaczącej poprawie, jego dziecko nie powinno żyć na gorszym poziomie.

W praktyce, idealną sytuacją jest podniesienie obu omówionych przesłanek w jednym procesie. Szczególnie bowiem, gdy  opieramy się w pozwie jedynie na przesłance zmiany sytuacji finansowej zobowiązanego, możemy mieć trudności z należytym udowodnieniem tej okoliczności.

Kiedy wytoczyć powództwo o obniżenie alimentów?

Skoro alimenty można podwyższać to i można je obniżać. Obniżenia alimentów może domagać się osoba zobowiązania do ich płacenia. Najlepszą pod kątem dowodowym przesłanką obniżenia alimentów jest zmniejszenie się możliwości finansowych.

A. Zmiana możliwości finansowych zobowiązanego

Jakie okoliczności są brane przez sądy w tego typu sprawach? Najczęściej osoby żądające obniżenia alimentów powołują się na utratę pracy. Nie zawsze jednak sama utrata pracy może wystarczyć do obniżenia świadczenia. Jeśli sami zwolniliśmy się z pracy bądź stosunek pracy wygasł na podstawie porozumienia, sąd może zakwestionować taką okoliczność. Zawinione zmniejszenie możliwości finansowych nie będzie traktowane przez sąd jako okoliczność uzasadniające zasądzenie obniżenia. Inaczej ma się sytuacja gdy zostaliśmy zwolnieni z pracy w związku z grupowymi zwolnieniami lub reorganizacją pracodawcy i nie mamy perspektyw na podjęcie nowej pracy. Innego rodzaju okolicznością będzie także choroba zobowiązanego. Musi się ona przekładać jednak na jego finanse. Warto zatem i w tym przypadku zatroszczyć się o odpowiednią dokumentację.

Zmniejszenie się możliwości finansowych zobowiązanego do regulowania alimentów może również wiązać się z obowiązkami względem jego pozostałej rodziny. Jeśli zatem zobowiązany posiada dzieci z innego związku, sąd powinien wziąć pod uwagę, iż utrzymanie alimentów na dotychczasowym poziomie będzie utrudniało zobowiązanemu jego obowiązek względem innych jego pozostałych dzieci.

B. Przyczyny leżące po stronie dziecka

W niektórych sytuacjach można domagać się obniżenia alimentów w związku ze zmianą leżącą po stronie samego dziecka. Dla przykładu będzie to miało miejsce gdy dziecko podjęło pracę, która nie utrudnia mu edukacji, otrzymało spadek czy wzbogaciło się w inny sposób. Jeżeli jesteśmy w stanie wykazać tą okoliczność, pozew o obniżenie alimentów może opierać się również i na tej przesłance.

zmiana alimentów

Zmiana alimentów – postępowanie sądowe

Powództwo o zmianę alimentów wnosi się do sądu, w którym pozwany (dziecko bądź zobowiązany rodzic) ma miejsce zamieszkania. Wartość przedmiotu sporu w tego typu rodzaju sprawach to różnica pomiędzy dotychczasową wysokością miesięcznych alimentów a dochodzoną wysokością takiej raty w skali roku.

W związku ze wspominanymi trudnościami dowodowymi oraz emocjonalnym ładunkiem jaki niosą ze sobą tego rodzaju sprawy, warto w ich prowadzeniu zdać się na zaufanego prawnika, który doradzi nam właściwą drogę postępowania.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2018/10/19/alimenty-na-rodzica-czy-dziecko-ma-obowiazek-je-placic/

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!