zbieg egzekucji
0 Komentarzy
Categories: Prawo pracy

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika stanowi przystąpienie do egzekucji. Zajęcie obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale również nagrody i przyznane premie, jak również związane ze stosunkiem pracy zyski lub udziały w funduszu zakładowym oraz wszelkie inne fundusze, pozostające w związku ze stosunkiem pracy. Co w sytuacji gdy nastąpi zbieg egzekucji?

Czy pracownik wie o dokonanym zajęciu wynagrodzenia za pracę?

Dokonując zajęcia, komornik wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał wskazanemu pracownikowi żadnego wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia. Zatrzymaną kwotę pracodawca stosownie do treści wezwania będzie przekazywał bezpośrednio wierzycielowi albo komornikowi. Przekazanie zajętej kwoty wynagrodzenie komornikowi nastąpi w wypadku, gdy pracownik posiada kilka długów i każdy z wierzycieli prowadzi egzekucję z wynagrodzenia, a jego wysokość nie wystarczy na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń.

Równocześnie z wezwaniem pracodawcy, komornik zawiadamia również o zajęciu dłużnika. Na piśmie informuje go, że nie może otrzymać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia aż do pełnego pokrycia obciążającego go długu. Ponadto informuje dłużnika, że nie wolno mu rozporządzać wynagrodzeniem w żaden inny sposób.

zbieg egzekucji
Co w sytuacji gdy komornik zajmie wynagrodzenie już zajęte przez innego komornika?

W sytuacji gdy skierowano kolejną egzekucję do wynagrodzenia, pracodawca ma obowiązek zawiadomić o tym komornika. W takim zawiadomieniu pracodawca musi wskazać, wszelkie posiadane szczegóły odnośnie już prowadzonej egzekucji. Przy czym co istotne poza wskazanym obowiązkiem, pracodawca nie rozstrzyga o tym który komornik powinien w dalszym ciągu prowadzić egzekucji. Który komornik jest właściwy do prowadzenia egzekucji w przypadku zbiegu?

Zasadą jest, że egzekucję z wynagrodzenia za pracę prowadzi komornik, przy sądzie rejonowym właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Co się natomiast dzieje w sytuacji, gdy żaden z komorników nie jest właściwy albo właściwych jest ich kilku? Wówczas sprawę winien prowadzić ten, który pierwszy wszczął egzekucję. Jak już pisałem, ten zbieg rozstrzygają jednak oni między sobą bez udziału pracodawcy?

Co zatem powinien zrobić pracodawca? Komu przekazywać zajętą część wynagrodzenia gdy wystąpi zbieg egzekucji?

O rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji pracodawca zostanie poinformowany przez komornika. Do momentu rozstrzygnięcia właściwości, powinien przekazywać wynagrodzenie do komornika, który pierwszy wszczął postępowanie. Chodzi tutaj o tego komornika, który pierwszy dokonał zajęcia i wezwał do niewypłacania dłużnikowi całości wynagrodzenia.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2018/11/13/zmiany-prawa-pracy-2019-r./

Zostaw komentarz