bonifikata
0 Komentarzy
Categories: Prawo cywilne

Uchwalona przez Sejm ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności powoduje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści stają się właścicielami użytkowanych nieruchomości z obowiązkiem ponoszenia spłat na rzecz poprzedniego właściciela. Tym, którzy uiszczą opłatę za przekształcenie w pierwszych latach obowiązywania ustawy, przyznana będzie specjalna bonifikata.

Czy jest użytkowanie wieczyste ?

Użytkowanie wieczyste to oddanie do korzystania nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Osoba władająca taką nieruchomością jako użytkownik wieczysty zasadniczo włada nią jak właściciel. Może ona nieruchomością swobodnie rozporządzać (sprzedawać, darować, czynić przedmiotem zapisu testamentowego). Z nieruchomości można również prowadzić egzekucję. Użytkownik wieczysty, który wzniósł na nieruchomości budynki staje się ich właścicielem. Jedynym obowiązkiem użytkownika wieczystego było ponoszenie opłat na rzecz właściciela gruntu. Wynosiła ona od 0,3 do 3% wartości nieruchomości.

Kto nabędzie prawo własności ?

Z uwagi na trudności jakie przysparzało użytkowanie wieczyste właścicielom budynków, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie specjalnych przepisów. Znoszą one użytkowanie wieczyste wobec tych użytkowników, którzy na dysponowanych gruntach wznieśli budynki mieszkalne. Ustawowe przekształcenie dotyczy nie tylko nieruchomości na których wzniesiono domy mieszkalne ale i także nieruchomości zabudowanych częściowo lokalami usługowymi. Warunkiem takiego przekształcenia jest jednak, aby co najmniej połowę lokali stanowiły lokale przeznaczone na cele zamieszkania.

Wprowadzona ustawa to pierwszy krok do całkowitego wyeliminowania instytucji użytkowania wieczystego z polskiego prawa. Ustawa oprócz omawianego obligatoryjnego przekształcenia użytkowania we własność wprowadza również zakaz ustanawiania nowych użytkowań wieczystych gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej.

Z czym wiąże się przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ?

W związku ze zmianą użytkowania wieczystego w prawo własności znika obowiązek ponoszenia przez właścicieli wspomnianych opłat rocznych. Nie oznacza to jednak, iż przekształcenie jest darmowe. Byli użytkownicy wieczyści będą bowiem zobligowani do uiszczania na rzecz Skarbu Państwa bądź gminy (powiatu lub województwa) tzw. opłaty przekształceniowej. Opłata przekształceniowa jest rozłożona na 20 rocznych rat odpowiadających wysokością opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste. Opłatę przekształceniową będzie można jednak uiścić z góry w jednej kwocie. Za wniesienie całej opłaty przekształceniowej w jednej kwocie, ustawa przewiduje swego rodzaju ulgę zwaną bonifikatą.

Ile wyniesie bonifikata?

Wysokość ulgi zależy od tego czy grunt jest własnością Skarbu Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego. Im wcześniej zdecydujemy się wpłacić bonifikatę tym będzie ona wyższa. Najwyższa bonifikata wynosi 60% a warunkiem jej uzyskania jest wpłata opłaty w 2019 r. Ostatnią bonifikatę w wysokości 10% uzyskać można wpłacając opłatę w 2024 r.

W przypadku gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego, o wysokości bonifikaty decyduje uchwała organu uchwałodawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Przekształcenie użytkowania wieczystego wiąże się również z koniecznością uregulowania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. O to nie musi się jednak troszczyć właściciel gruntu, gdyż sądy wieczystoksięgowe będą dokonywać tych zmian z urzędy.

bonifikata

Jak to jest w Krakowie?

W Krakowie wysokość ulgi określa uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. Zrównała ona wysokość bonifikat z tymi, które określone zostały w ustawie w stosunku go gruntów Skarbu Państwa. Należy jednak śledzić czy wysokość bonifikaty nie ulegnie zmianie. Procedowana jest bowiem zmiana wskazanej uchwały Rady Miasta Krakowa i wprowadzenie 98% bonifikaty w pierwszym roku obowiązywania ustawy.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2018/11/13/zmiany-prawa-pracy-2019-r./

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!