Intercyza
0 Komentarzy
Categories: Prawo rodzinne

Zawarcie związku małżeńskiego skutkuje m.in. powstaniem wspólnoty ustawowej majątkowej pomiędzy małżonkami. Co ważne wspólnota ta nie obejmuje części majątku małżonków, które nabyli oni jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Ich majątek osobisty nie stanowi więc elementu majątku wspólnego, który dotyczy składników nabytych już w trakcie trwania małżeństwa. Analogicznie do tego, kredyty zaciągnięte przed zawarciem małżeństwa nie stanowią ustawowo obciążenia obu małżonków. Dotyczą bowiem wyłącznie małżonka, który owe zobowiązania zaciągnął. Oznacza to,  że ewentualne roszczenia wynikające z kredytu, jak egzekucja zaległych rat, mogą zostać zaspokojone wyłącznie z majątku osobistego małżonka, który podpisał umowę kredytu.

Rozdzielność majątkowa – intercyza

Zgodnie z treścią art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozdzielić. Umowę tą potocznie nazywamy jest intercyzą. Możemy ustanowić ją przed zawarciem małżeństwa ale także po jego zawarciu. Intercyzę można zawrzeć jedynie przed notariuszem. Jeśli jest ona spisywana w trakcie trwania związku małżeńskiego, do sporządzenia takiej umowy należy przedstawić notariuszowi akt małżeństwa. Własnoręcznym podpisem u notariusza małżonkowie zaświadczą że oboje godzą się na wprowadzenie rozdzielności majątkowej. Ponadto, aby umowa była ważna, muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Intercyzy co do zasady nie może podpisać zatem osoba ubezwłasnowolniona, choćby częściowo.

Intercyza

Intercyza co to oznacza?

Od chwili ustanowienia rozdzielności małżonkowie nie mają już majątku wspólnego. Każdy małżonek ma swój majątek osobisty, którym zarządza samodzielnie. Wszystko to, co każdy małżonek nabywa po ustanowieniu rozdzielności majątkowej stanowi już jego majątek osobisty. Zaciąganie zobowiązań przez współmałżonka daje wówczas wierzycielowi możliwość zaspokojenia się wyłącznie z majątku osobistego małżonka, będącego dłużnikiem. Odbywa się to bez narażania na odpowiedzialność drugiego małżonka.

W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonkowie dowolnie dysponują swoimi majątkami. Mają także możliwość zaciągania kredytów, czy pożyczek bez zgody partnera. Co ważne, w takiej sytuacji za zaciągnięte przez siebie zobowiązanie małżonkowie odpowiadają samodzielnie. Egzekucja roszczenia nie może zostać dokonana z majątku małżonka, który kredytu nie zaciągnął.

Co dzieje się z dotychczasowym majątkiem?

Przy ustanawianiu rozdzielności majątkowej istotne jest również to, co dzieje się z dotychczasowym majątkiem wspólnym. Od chwili ustanowienia rozdzielności, małżonkom przysługują udziały w majątku wspólnym, które wchodzą w skład majątków osobistych każdego z małżonków. Zakładając, że żaden z małżonków nie wystąpi do sądu z żądaniem ustalenia nierównych udziałów, po ustanowieniu rozdzielności udziały małżonków w majątku wspólnym są równe.

W celu pełniejszego zabezpieczenia zgromadzonego majątku, małżonkowie po ustanowieniu rozdzielności majątkowej powinni rozważyć dokonanie podziału dotychczasowego majątku wspólnego na drodze sądowej lub w drodze umowy. Dokonać tego można ze spłatą lub bez spłat na rzecz drugiego małżonka.

Intercyza a działanie z pokrzywdzeniem wierzycieli?

W przypadku dokonywania podziału majątku wspólnego pamiętać należy, że nierówny podział albo nieodpłatny podział (np. przekazanie większości majątku na rzecz niezadłużonego małżonka) wiązać się może z podniesieniem przez wierzycieli zarzutu działania z pokrzywdzeniem przyszłych wierzycieli (art. 530 Kodeksu cywilnego). Doprowadzić może to do uznania podziału za bezskuteczny względem wierzycieli.

Pamiętaj, informuj o intercyzie

Nadto pamiętać jeszcze należy o tym, że aby rozdzielność majątkowa była skuteczna względem wierzycieli, konieczne jest poinformowanie każdego wierzyciela o ustanowionej rozdzielności. Można to zrobić na przykład poprzez zawarcie takiego oświadczenia w umowie zawieranej z wierzycielem. Warto zadbać, aby ta informacja była pisemna.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2018/12/04/zmiana-rozstrzygniecia-w-przedmiocie-wladzy-rodzicielskiej—czy-to-mozliwe/

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!