40 euro
0 Komentarzy
Categories: Biznes

Implementacja prawa unijnego

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych została wprowadzona w wyniku implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Celem tej ustawy jest zwalczanie problemu tzw. zatorów płatniczych. Chodzi o to, żeby zdyscyplinować przedsiębiorców do stosowania krótkich terminów zapłaty oraz szybszego opłacania faktur. Rzeczona ustawa w art. 10 wprowadziła instrument, którego celem jest zwrot wierzycielowi kosztów, które poniósł przy dochodzeniu kwoty należnej mu od dłużnika. Wysokość tych kosztów określona została przez ustawodawcę na stałą kwotę 40 euro.

Czy oznacza to, że kwoty tej dochodzimy w tej walucie? Nie, suma ta przeliczana jest na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Czy z każdej przeterminowanej płatności uzyskam 40 euro?

Niestety nie. Ustawa szczegółowo wskazuje, komu i z jakich transakcji przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie. Głównie chodzi tutaj o przedsiębiorców i wykonywane przez nich w ramach działalności transakcje handlowe.

Czym są transakcje handlowe?

Definicja ustawowa wskazuje, że chodzi tutaj o umowy, których przedmiotem są odpłatne dostawy towarów lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony umowy zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Kiedy przysługuje zwrot kosztów 40 euro?

Zwrot tych kosztów przysługuje wierzycielowi po upływie terminu płatności wskazanego w umowie (również na fakturze lub rachunku) lub po upływie 60 dni od doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku. Jednakże, wierzyciel w każdym wypadku musi spełnić  swoje świadczenie wobec dłużnika. Ponadto co istotne, przepisy nie wymagają od wierzyciela udowodnienia poniesienia tych kosztów. Wierzyciel nie musi również przed dochodzeniem należności, wyzywać dłużnika do ich uiszczenia.

Co w sytuacji gdy mamy kilka niezapłaconych faktur z jednej umowy?

Równowartości 40 euro można żądać od każdej z faktur wystawionych na podstawie jednej umowy. Jednakże będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy strony umówiły się, że zapłata za wykonaną umowę następować będzie w częściach. Wówczas, wierzyciel może żądać rekompensaty w wysokości równowartości 40 euro, osobno od każdej z niezapłaconych faktur.

Czytaj także: https://radca-franczak.pl/2018/11/13/zmiany-prawa-pracy-2019-r./

Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!