0 Komentarzy
Categories: Prawo rodzinne

Często zdarzają się takie sytuacje, że jedno z rodziców ma ograniczaną władzę rodzicielską lub ma ją zupełnie odebraną. Czy takie orzeczenie sądu można zmienić?

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie, nawet to prawomocne. Stanie się tak, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której dotyczy postępowanie. Chodzi bowiem o to, żeby rozstrzygnięcie sądu dostosowane było do aktualnej sytuacji. Co więcej, jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 30 kwietnia 1997 r., sygn. akt III CKU 19/97: „wyłączną przesłanką [zmiany postanowienia] może być zmiana poglądu sądu opiekuńczego na sposób rozstrzygnięcia sprawy.

W wyroku orzekającym rozwód, sąd obowiązkowo rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Co w przypadku gdy po orzeczeniu rozwodu, zmienią się okoliczności, które były podstawą rozstrzygnięcia sądu? Wówczas możemy zmienić ustaloną na etapie rozwodu władze rodzicielską.

Tej zmiany może żądać każdy rodzic, wobec którego orzeczono ograniczenie, zawieszenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej. W postępowaniu udowodnić musi jednak, że zmieniły się okoliczności sprawy.  Dodatkowo zaproponowana przez nas musi być zgodna z dobrem dziecka.

Czym jest dobro dziecka?

Nie ma kodeksowej definicji dobra dziecka. Sad Najwyższy w jednym ze swoich postanowień wskazał, że dobro dziecka to troska o jego sprawy osobiste takie jak rozwój fizyczny i duchowy. Ponadto odpowiednie kształcenie i wychowanie oraz przygotowanie do dorosłego życia. Dobro dziecka ma również jednak wymiar materialny. Dobro dziecka to także konieczność zapewniania dziecku środków do życia i realizacji celów o charakterze majątkowym. Rozważając dobro dziecka nie można jednak zapominać o interesie rodziców. Rozważając te dwie kwestie sąd rozpoznający sprawę powinien odpowiednio wyważyć te interesy, mając jednak na uwadze pierwszeństwo dobra dziecka.

Tryb zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Jeżeli zmiana postanowienia o władzy rodzicielskiej ma nastąpić poza postępowaniem rozwodowym wówczas odbywa się to na wniosek w odrębnym postępowaniu przed właściwym sądem.

Wnioskodawcą może być tutaj każdy z rodziców dziecka. Sądem, do którego kierować będziemy wniosek jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub w przypadku jego braku, miejsca pobytu dziecka.

Czytaj więcej: https://radca-franczak.pl/2018/10/08/alimenty-na-dorosle-dziecko-czy-masz-obowiazek-je-placic-/

Zostaw komentarz