kredyt we frankach
0 Komentarzy
Categories: Antywindykacja

Kredyt we frankach. Czy możliwe jest jego zmniejszenie?

Coraz więcej „frankowiczów” decyduje się na podjęcie kroków prawnych mających na celu zmniejszenie swojego zadłużenia względem banków i instytucji kredytowych.
Czują się bowiem pokrzywdzeni waloryzacją a co za tym idzie wzrostem zadłużenia swoich kredytów we frankach.

Wystąpienia na drogę prawną przeciwko bankowi nie przekreśla fakt, iż przy zawieraniu umowy kredytowej zostaliśmy poinformowaniu o ryzyku ekonomicznym zmienności kursów obcej waluty. Regulaminy niektórych umów kredytowych zawierają bowiem postanowienia, które sądy uznają za niedozwolone w stosowaniu wobec klientów – konsumentów.

Jakie postanowienia regulaminów są niedozwolone?

Zgodnie z treścią art. 3851 Kodeksu cywilnego, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Zapisy w regulaminach bądź umowach kredytowych nieprecyzujące w sposób jasny i klarowny zasad na podstawie, których bank ustala kurs waluty obcej, zostają na mocy powyżej cytowanego artykułu coraz częściej podważane przez polskie sądy.

Bank nie może bowiem jednostronnie i samodzielnie ustalać kursów kupna i sprzedaży waluty obcej. Przyznanie takiego uprawnienia instytucji kredytowej prowadzi bowiem do wystąpienia możliwości niekorzystnego wpływania na wysokość rat kredytowych. Ponadto powoduje sztuczne ich zawyżanie przez bank.

W przypadku wielu umów kredytowych, konsumenci nie mieli żadnej wiedzy na jakich kryteriach bank opierał swoje wyliczenia kursowe. Postanowienia te zatem są uznawane za przerzucanie całego ryzyka związanego z wahaniem kursów na klienta.

Przy kwestionowaniu niedozwolonych zapisów nie ma tak naprawdę znaczenia w jaki sposób rzeczywiście kształtował się kurs waluty obcej. Ponadto nieistotne jest czy w rzeczywistości obiegał on od kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski. Liczy się bowiem sam sposób skrajnie niekorzystnego kształtowania obowiązków konsumenta.

kredyt we frankach

Kredyt we frankach – co powinna określać umowa?

Umowa kredytu frankowego powinna szczegółowo określać sposoby i terminy ustalania kursów wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych. Ponadto powinna określać zasady przeliczania ich na walutę wypłaty albo spłaty kredytu.

Co istotne, umowa powinna przedstawiać te kryteria w sposób przejrzysty. Chodzi o to, aby kredytobiorca był w stanie samodzielnie oszacować konsekwencje ekonomiczne umowy. Konsument musi znać sposób, w jaki bank kształtuje kurs CHF. Nie może zwiększać go bądź zmniejszając wedle swego uznania.

Co daje nam wytoczenie sporu przeciwko bankowi ?

Sąd może uznać zapis w umowie dotyczący indeksacji kredytu do waluty obcej za nieobowiązujący. Musimy jednak skutecznie wykazać nasze stanowisko w sądzie. Konsekwencją natomiast takiego rozstrzygnięcia będzie uznanie, iż kredyt został w rzeczywistości udzielony w złotówkach co pozwoli zaoszczędzić kredytobiorcom olbrzymie sumy.

Warto zatem przeanalizować naszą umowę kredytową indeksowaną wedle waluty obcej. Może okaże się, że i u nas są klauzule, które będzie można podważyć?

Istnieje bowiem istotna szansa, iż kredyt który spłacasz lub spłaciłeś został niekorzystnie dla Ciebie zawyżony. Natomiast Ty masz możliwość podważenia jego zapisów.Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!