Młodzi do pracy!
0 Komentarzy
Categories: Prawo pracy

Pierwszy września to czas w którym dzieci wracają do szkoły kontynuować przerwaną wakacjami naukę. Od 1 września 2018 r. oprócz do szkoły, młodociani będą mogli pójść także do pracy. Do tej pory na podstawie art. 190 ust. 1 Kodeku pracy za młodocianego uznawano potencjalnego pracownika, który ukończył 16 lat (i nie osiągnął jeszcze pełnoletności).

Co się zmieniło?

Dzięki wejściu w życie nowelizacji do Kodeksu pracy, od dnia 1 września 2018 r. dolny pułap wiekowy pracownika młodocianego został obniżony do 15 lat.

Wchodząca w życie zmiana prawna podyktowana jest częściowo wprowadzeniem w życie nowelizacji prawa oświatowego i zmianie sposobu kształcenia dzieci i młodzieży a częściowo wynika to również z prawa unijnego.

Po wejściu w życie nowelizacji wolno zatrudniać tych młodocianych, którzy:

  • ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
  • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
Co pozostało bez zmian?

Nie zmieniają się inne zasady zatrudniania młodocianych pracowników. Młodociani, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych, mogą być zatrudniani tylko w celu przygotowania zawodowego. Może ono odbywać się w formie nauki zawodu, przyuczenia do wykonywania określonej pracy czy rzemieślniczego przygotowania zawodu. Zatrudnienie młodocianego w innym celu niż nauka zawodu jest możliwe tylko przy pracach lekkich, których wykaz określa ustawodawca.

Pracodawca jest zobligowany zawrzeć z młodocianym pracownikiem umowę na czas nieokreślony. Tak jak dotychczas wyłączona będzie możliwość zawierania umów na okres próbny.

Do czasu ukończenia 18 lat młodociany ma obowiązek kontynuować edukację. Czas nauki młodocianego wlicza się do jego czasu pracy, bez względu na to, czy odbywa się w jego godzinach pracy. Jeszcze przed podjęciem pracy młodociany podlegać będzie wstępnym badaniom lekarskim, a w czasie zatrudnienia – badaniom okresowym i kontrolnym.

Czas pracy młodocianego w wieku 15 lat nie może przekroczyć 6 godzin na dobę, a powyżej 15 lat – 8 godzin na dobę. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca ma obowiązek udzielić podwładnemu 30-minutowej przerwy w pracy. Młodocianego nie wolno też zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Zobacz:   https://radca-franczak.pl/index.php/ironthm_service/prawo-pracy/

Zostaw komentarz