upadłość konsumencka
0 Komentarzy

Na etapie konsultacji społecznych znajduje się projekt nowelizacji ustawy prawo upadłościowe. Zakłada on daleko idące ułatwienie procedury upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych i byłych przedsiębiorców. Ponadto wychodzi  naprzeciw nieubłaganym statystykom, z których jednoznacznie wynika, iż coraz więcej Polaków znajduje się w stanie utraty jakiejkolwiek możliwości regulowania przyjętych na siebie zobowiązań.

Zgodnie z projektem, na etapie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd będzie badał jedynie przesłanki formalne. Między innymi takie jak m.in. niewypłacalność czy fakt niepozostawania przedsiębiorcą. 

Aktualnie sąd bada więcej przesłanek

Aktualnie, sąd bada w jakich okolicznościach doszło do zaciągnięcia przez Dłużnika zobowiązań i z jakich przyczyn zaprzestał on ich regulowania.

Oceny dokonuje po wpłynięciu wniosku upadłościowego w upadłości konsumenckiej, na podstawie załączonych do niego dokumentów. Istotna w tym zakresie jest też treść uzasadnienia. 

Większość sądów upadłościowych wyznacza również rozprawy.  Przesłuchiwani na nich Dłużnicy muszą przedstawić sędziemu swoją historię.

Po prawidłowym zweryfikowaniu przez sąd, iż niewypłacalność Dłużnika powstała z przyczyn losowych bądź na których wystąpienie Dłużnik nie miał wpływu,  sąd ogłasza upadłość. Sprawdza jedynie dodatkowo przesłanki natury formalnej.

Co się zmieni?

W procedowanych przepisach największą zmianą jest z całą pewnością propozycja wykluczenia z katalogu negatywnych przesłanek upadłościowych tzw. przesłanki doprowadzenia do wystąpienia niewypłacalności umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa.

Samo ustalenie okoliczności na podstawie których doszło do powstania niewypłacalności Dłużnika będzie badane dopiero na późniejszym etapie postępowania upadłościowego. Konsekwencją zaś stwierdzenia, iż Dłużnik w sposób nierzetelny przyczynił się do powstania zadłużenia będzie wyznaczenie mu dłuższego, bo 7-letniego planu spłat.

Do tej pory Upadli Dłużnicy co do zasady zobowiązani byli do regulowania części zobowiązań w okresie trzyletnim.

Istotne novum pojawi się również w stosunku do szerokiego grona byłych przedsiębiorców (głównie jednoosobowych).

Obecnie orzeczenie upadłości konsumenckiej jest dla nich bardzo utrudnione. Projekt wprowadzić ma nowe brzmienie art. 4914 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo upadłościowe. Znowelizowany przepis zastąpić ma dotychczas obowiązującą negatywną przesłankę ogłoszenia upadłości. Chodzi o tzw. przesłankę niezgłoszenia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej wniosku o upadłość przedsiębiorcy. 

Według nowych zasad na wstępnym etapie rozpoznania wniosku sąd będzie badał czy w przypadku Dłużnika byłego przedsiębiorcy doszło do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką z uwagi na orzeczony  uprzednio zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zmiana o której mowa, pozwoli zatem byłym przedsiębiorcom, którzy nie mając dostatecznej wiedzy prawnej zlikwidowali swoje zadłużone przedsiębiorstwa bez uprzedniego złożenia wniosku upadłościowego, skorzystać z upadłości w ramach procedury konsumenckiej. W chwili obecnej, takie osoby mogą liczyć na upadłość konsumencką tylko w bardzo rzadkich przypadkach.

Upadłość konsumencka

Nowe szanse, czy zagrożenie?

Wprowadzenie nowelizacji w zakładanym przez Radę Ministrów kształcie doprowadzi niewątpliwie w pierwszych miesiącach jej obowiązywania do przeciążenia wydziałów upadłościowych.

Ponadto zwiększy się  czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku. Nowelizacja zakłada, iż funkcje sędziów będą mogli pełnić w określonych przypadkach referendarze sądowi. Jednak w mojej ocenie nie wpłynie to znacząco na przyśpieszenie rozpoznawania spraw.

Projekt ustawy nie trafił jeszcze do Sejmu. Krytyczne stanowisko wobec przewidzianych w nim rozwiązań zajął m.in. Związek Banków Polskich, Instytut Allerhanda, Sąd Apelacyjny w Katowicach czy Sąd Apelacyjny w Szczecinie. 

Rzetelni Dłużnicy nie mają się jednak czego obawiać. Nie powinni oczekiwać  na zmianę, która być może nie zostanie uchwalona lub zostanie uchwalona w zupełnie zmienionym kształcie.

Aby ocenić swoje szanse na skorzystanie z upadłości konsumenckiej na obecnych przepisach warto skontaktować się z doświadczonym prawnikiem. Pomoże on nam nam przejść przez skomplikowaną procedurę upadłości.

Nowelizacja stała się faktem – upadłość 2020 r.

Z dniem 24 marca 2020 r. weszły w życie przepisy ułatwiające i usprawniające procedurę upadłości konsumenckiej. Nowym rozwiązaniom poświęciłem inny wpis na moim blogu.
Zostaw komentarz