SPRAWY CYWILNE

Fachowa reprezentacja w postępowaniach sądowych.

Postępowanie cywilne często jest długim, kosztownym i skomplikowanym procesem. Każda strona musi przestrzegać określonych zasad i reguł. Bez pomocy zaangażowanego prawnika samodzielne prowadzenie procesu może okazać się bardzo trudnym zadaniem.

Dzięki uczciwej wycenie i zaangażowaniu jestem w stanie pomóc w następujących rodzajach spraw cywilnych:

  • sprawy spadkowe (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek, postępowania działowe),
  • sprawy o naruszenie posiadania,
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
  • windykacja należności w postępowaniach sądowych w tym w postępowaniach upominawczych i nakazowych, a także postępowania zabezpieczające i egzekucyjne, dochodzenie roszczeń wierzycieli, ochrona prawna dłużników,
  • sprawy dot. nieruchomości (zniesienie współwłasności, sprawy lokatorskie, postępowania eksmisyjne),
  • wszelkie sprawy związane z wykonaniem, niewykonaniem, nienależytym wykonaniem umów.

Każda sprawa cywilnoprawna ma trzy główne fazy: 

  1. przedprocesową, 
  2. procesową i 
  3. odwoławczą. 

Sprawa często zaczyna się od tego, że jedna strona wysyła bezpośrednio drugiej list z żądaniem, w którym składa ona określone wnioski. Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia, jedna ze stron decyduje się na wniesienie powództwa do sądu. Po złożeniu pozwu przez powoda, pozwany ma możliwość udzielenia odpowiedzi. 

Następnie strony przystępują do etapu przedprocesowego, w którym wymienia się informacje i dowody oraz składa się wnioski w celu ustalenia zakresu sprawy. Wniosek jest pismem, w którym strona przedstawia argumentację prawną i wnosi o wydanie konkretnego rozstrzygnięcia. Po zakończeniu tego procesu strony  przechodzą do następnej fazy: procesu właściwego.

Podczas rozprawy, każda ze stron ma możliwość przedstawienia dowodów, przesłuchania świadków oraz przedstawienia oświadczeń otwierających i zamykających proces.

Następnie sędzia wydaje wyrok w tej sprawie, który może obejmować nakazanie jednej stronie zapłacenia drugiej lub zażądanie od jednej ze stron wykonania lub powstrzymanie się od dokonywania działań.

Po wydaniu wyroku strona może odwołać się od rozstrzygnięcia do sądu wyższej instancji,  jeśli uzna, że ​​sąd popełnił błąd bądź wyrok nie odpowiada jej oczekiwaniom. To jest ostatnia faza postępowania sądowego.

 

KONSULTACJA ONLINE

Opowiedz mi o swoim problemie, sprawie z którą chciałbyś się do mnie zgłosić. Przedstawię Ci możliwości, określę koszta jakie się będą z nimi wiązały i doradzę co powinieneś zrobić.

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!