zawieszenie działalności gospodarczej
0 Komentarzy
Categories: Biznes

Czy w dobie kryzysu warto zwiesić funkcjonowanie firmy? Czym jest formalne zawieszenie działalności gospodarczej? Zawieszenie działalności gospodarczej nie jest nowym rozwiązaniem prawnym. Możliwość ta istnieje już od dawna, choć z uwagi na słabnącą gospodarkę, coraz więcej przedsiębiorców będzie się na nią decydować.

Zawiesić można zarówno firmę jednoosobową jak i działalność prowadzoną w ramach spółki. Z uwagi na różnice proceduralne w niniejszym artykule skupię się jednak na zawieszeniu firmy jednoosobowej. Zawieszenie działalności spółek prawa handlowego, przybliżę Państwu w kolejnym wpisie na moim blogu (link na końcu wpisu).

I. Zawieszenie działalności gospodarczej jednoosobowej

Aby zawiesić firmę należy spełnić tylko jeden warunek formalny. O możliwości zawieszenia działalności gospodarczej decyduje stan zatrudnienia. Warunkiem koniecznym aby móc zawiesić firmę jest niezatrudnianie na dzień jej zawieszenia żadnych pracowników Przy czym chodzi tutaj o pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczą umowę o pracę. Przed formalnym zawieszeniem działalności należy zatem rozwiązać wszystkie umowy o pracę.

PRAWO PRZEWIDUJE JEDNAK PEWNE WYJĄTKI

Zawiesić działalność można także wtedy, gdy pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.

Prawo nie zabrania również zawieszenia działalności gospodarczej jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników jedynie na podstawie umów o dzieło lub zlecenie.

zawieszenie działalności gospodarczej

Co może przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej?

Na początku o tym czego nie można. W okresie zawieszenia działalności, przedsiębiorca nie może prowadzić bieżącej działalności gospodarczej a tym samym nie może osiągać nowych przychodów.

Przedsiębiorca może wykonywać jedynie takie działania, które pozwolą mu wrócić na rynek po odwieszeniu firmy. W okresie zawieszenia można zatem m. in.:

  1. przyjmować korzyści finansowe ze zleceń i usług wykonanych przed zawieszeniem,
  2. zbywać środki trwałe i wyposażenie (można również sprzedawać wyprodukowane towary, lecz dotyczy to tylko towarów zamówionych i wyprodukowanych przed datą zawieszenia),
  3. płacić powstałe zobowiązania,
  4. wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów (np. podpisywać umowy, które wejdą w życie po odwieszeniu działalności gospodarczej),
  5. zostać poddanym kontroli organów państwowych,
  6. brać udział w toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Co istotne, zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku sprawozdawczości oraz prowadzenia księgowości.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej?

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć na trzy sposoby:

  1. elektronicznie – aby złożyć formularz za pomocą sieci Internet należy w pierwszej kolejności zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG. Następnie należy wypełnić stosowny formularz a na końcu po jego sprawdzeniu podpisać go profilem zaufanym EPUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  2. osobiście w urzędzie miasta lub gminy – wniosek o zawieszenie można również złożyć w formie pisemnej w urzędzie miasta lub gminy (może to być dowolny urząd). W naszym imieniu wniosek może złożyć również ustanawiany pełnomocnik;
  3. listownie – wniosek po jego wypełnieniu można przesłać również na adres urzędu. W tym przypadku podpis pod wnioskiem musi być jednak poświadczony notarialnie;
  4. telefonicznie – w celu elektronicznego zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej należy skontaktować się z Centrum Pomocy CEIDG. Po rozmowie weryfikującej tożsamość, przedsiębiorca otrzyma indywidualny numer. Następnie z tym numerem musi jednak udać się do urzędu w celu podpisania zgłoszenia.

Niezależnie od opcji w której przedsiębiorca zdecyduje się złożyć wniosek, samo złożenie wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej jest zawsze bezpłatne.

robotnik

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Jednoosobową działalność gospodarczą można zawiesić zarówno na czas określony jak i bezterminowo. W przypadku czasowego zawieszenia funkcjonowania firmy minimalny czas zawieszenia to 30 dni. We wniosku o zawieszenie można podać również datę wznowienia. Jeśli zdecydujemy się z góry określić powrót do biznesu to nie będziemy musieli w przyszłości składać wniosku o odwieszenie firmy.

We wniosku należy podać datę początkową zawieszenia działalności. Przedsiębiorca jako początek zawieszenia może wskazać datę złożenia wniosku, datę późniejszą lub nawet datę wsteczną. W przypadku podania daty wstecznej, aby jednak nie narazić się na konsekwencje prawne i podatkowe działalność musi spełniać wymogi zawieszenia na wskazany dzień.

Zawieszenie działalności a prawo do ubezpieczeń oraz obowiązki podatkowe

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS. Tym samym oznacza to jednak, iż nie podlega on również ubezpieczeniu. Co istotne, ubezpieczenie zdrowotne wygasa dopiero po 30 dniach od dnia zawieszenia działalności. Przez ten czas zachowujemy prawo do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ. Jeśli przedsiębiorca chce mieć prawo do świadczeń zdrowotnych po tym okresie, może przed zawieszeniem zgłosić się do ubezpieczenia dobrowolnego. Nie trzeba tego robić jeśli jesteśmy już ubezpieczeni z innego tytułu (np. umowy o pracę albo zlecenia). W trakcie zawieszenia nie można dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Jak już wspomniałem, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej należy nadal prowadzić księgowość firmy. W okresie zawieszenia nie trzeba jednak składać deklaracji za okresy rozliczeniowe, przypadające na czas wstrzymania funkcjonowania firmy. Jeśli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT to musi on zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Istotnym minusem zawieszenia jest również fakt, iż okres zawieszenia jest wliczany do okresu tzw. małego ZUS-u. Nie powoduje zatem wydłużenia terminu przysługiwania ulgi.

II. Spółka cywilna – zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie spółki cywilnej jest możliwe tylko w przypadku zawieszenia działalności przez wszystkich jej wspólników. Zawieszenie działalności przez wspólników następuje na zasadach wskazanych powyżej. Przy zawieszeniu wspólnicy muszą jednak zadbać o odrębnym powiadomieniu Urzędu Skarbowego i GUSu .Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!