zmiana imienia i nazwiska
0 Komentarzy
Categories: Prawo rodzinne

Można wyobrazić sobie sytuację, gdy pod wpływem pewnej mody rodzice nadają dziecku imię, które po paru latach, nie wydaje się już tak atrakcyjne. Dziecko idzie do szkoły, gdzie wyśmiewane jest przez rówieśników. Oczywiście nie wpływa to dobrze na jego samopoczucie. Co wówczas zrobić? Czy można zmienić nadane dziecku imię? Można, ale wyłącznie z ważnych powodów. W przypadku nazwiska jest trochę łatwiej. Wyobrazić możemy sobie bowiem dużo więcej życiowych sytuacji, w których może dojść do jego zmiany. Przykładowo w skutek rozwodu rodziców, uznania dziecka, ponownego wyjścia za mąż matki.

Zmiana imienia i nazwiska – przesłanki

Do osiągnięcia pełnoletniości, dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje każdemu z rodziców. Dlatego o istotnych sprawach dziecka rodzice decydują wspólnie. Co w sytuacji gdy nie mogą się porozumieć? Wówczas o istotnych sprawach dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Niewątpliwie zmiana nazwiska dziecka stanowi istotną sprawę dziecka. Oznacza to, że wniosek o zmianę nazwiska, co do zasady musi być złożony przez oboje rodziców.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany imienia i nazwiska:

 1. ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,;
 2. na używane;
 3. które zostało bezprawnie zmienione;
 4. na noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Wyjątek stanowi zmiana imienia dziecka, która następuje w terminie 6 miesięcy od sporządzenia aktu stanu cywilnego. Wówczas rodzice mogą swobodnie dokonać zmiany imienia bądź imion dziecka, składając jedynie oświadczenie wobec kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula.

Zmiana nazwiska przez oboje rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które urodzą się po tej zmianie.

zmiana imienia i nazwiska

Zmiana nazwiska przez jednego z rodziców

Co jednak dzieje się w sytuacji gdy nazwisko zmienił jeden z rodziców? Wówczas, zmiana ta rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tego rodzica, ale pod warunkiem że drugi rodzic wyraził na to zgodę.

Zgoda nie jest potrzebna, gdy drugi rodzic nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

Zgoda dziecka

Czy do zmiany nazwiska potrzebna jest zgoda dziecka? To zależy od tego czy w chwili zmiany dziecko ukończyło 13 lat. Jeżeli ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka konieczna jest zgoda wyrażona przez dziecko.

Brak zgody jednego z rodziców

W sytuacji, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia odnośnie zmiany nazwiska dziecka, każde z nich może złożyć do sądu opiekuńczego wniosek o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Sąd decyduje o zgodzie na zmianę nazwiska biorąc pod uwagę dobro dziecka.

Rozstrzygnięcie sądu zastępuje zgodną wolę rodziców. Dla organu rozstrzygającego sprawę, orzeczenie sądu wywołuje skutek jakby istniało porozumienie między rodzicami.

Należy jednak pamiętać, że zgoda sądu nie przesądza o powodzeniu wniosku. Organ może bowiem wydać decyzję odmowną, uzasadniając ją brakiem ważnych powodów.

zmiana imienia i nazwiska

Procedura zmiany imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska następuje na wniosek. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka składa jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun), do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wniosek powinien zawierać:

 1. dane osoby, której zmiana dotyczy:
 2. imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 3. wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
 4. PESEL, jeżeli został nadany;
 5. imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
 6. wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;
 7. adres do korespondencji wnioskodawcy;
 8. uzasadnienie;
 9. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Jak już wskazałem powyżej, zgodę na zmianę nazwiska dziecka wyraża każdy rodzic oraz dziecko, które ukończyło 13 lat. Można to zrobić osobiście lub pisemnie. Osobiście zgodę złożyć można przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą. Jeżeli zgodę chcemy wrazić w formie pisemnej, podpis pod zgodą musi zostać notarialnie poświadczony. Gdy mieszkamy za granicą, zgodę wyrazić możemy za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska następuje w formie decyzji. Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca. Po wydaniu decyzji o zmianie imienia bądź nazwiska małoletniego dziecka następującej na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję przekazuje ją kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia dziecka.Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!