kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem – jak przebiega ich ustalenie?

Kontakty z dzieckiem – z kim zamieszka po rozstaniu rodziców?

Rozstanie rodziców jest zawsze największą traumą dla dziecka. Kwestie związane z pobytem dziecka są jedną z najtrudniejszych jakie niejednokrotnie dzielą byłych partnerów. Każdy z rodziców chce bowiem utrzymywać kontakty z dzieckiem.

Jeżeli rodzice nie są w stanie sami dojść do porozumienia lub jeden z nich łamie przyjęte ustalenia, jedyną formalną drogą uregulowania problemu kontaktów z dzieckiem jest wystąpienie z odpowiednim wnioskiem do sądu.

Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

W piśmie wszczynającym postępowanie w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem należy przedstawić nasze stanowisko i propozycję dot. uregulowania kontaktów. We wniosku należy zatem wskazać u kogo na stałe będzie przebywać dziecko. Ponadto trzeba określić w jaki sposób drugi z rodziców będzie mógł realizować swoją władzę rodzicielską. W związku z tym w piśmie trzeba opisać zasady dot. m.in. spędzania świąt, wakacji i weekendów. Odpowiednio sformułowany wniosek powinien również regulować zasady kontaktów telefonicznych i elektronicznych. Jeżeli drugi z rodziców swoim rażąco nagannym zachowaniem daje dziecku zły przykład, istnieje również możliwość ograniczenia kontaktów poprzez wprowadzenie przy kontaktach bezpośrednich obowiązku przebywania na nich osoby trzeciej lub innego członka rodziny.

Przede wszystkim dobro dziecka.

Sąd we wszystkich postępowaniach rodzinnych w których dochodzi do regulowania sytuacji dziecka w pierwszej kolejności winien kierować się jego dobrem. Jest to zasada nadrzędna. Po złożeniu wniosku o uregulowanie kontaktów i przedstawieniu stanowiska przez drugiego z rodziców, sąd zwróci się do sądowego zespołu biegłych specjalistów z zakresu psychologii o wydanie opinii. Jej przedmiotem będzie zgodność proponowanych rozwiązań kontaktowych z prawidłowym rozwojem dziecka.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas procesu.

W związku z koniecznością prowadzenia rozciągniętego w czasie postępowania, nie można przy sporządzaniu pisma wszczynającego postępowania zapominać o sformułowaniu stosownego wniosku o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania procesu. Odpowiednio skonstruowany wniosek o zabezpieczenie, zawierający uprawdopodobnienie konieczności ustalenia kontaktów, pozwoli rodzicowi na sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

Jak egzekwować kontakty z dzieckiem?

Co zrobić gdy kontakty zostaną już ustalone a jeden z rodziców nie akceptuje ich treści łamiąc przyjęte zasady? Poszkodowanemu rodzicowi przysługuje wówczas uprawnienie do egzekwowania swoich praw na drodze sądowej. Ponadto, w przypadku gdy jeden z rodziców spodziewa się, że drugi nie zamierza wykonywać kontaktów w przyjęty sposób lub w drobny sposób odchodzi od zawartych postanowień, może zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem o udzielenie tzw. ostrzeżenia. Jeżeli drugi z rodziców pomimo ostrzeżenia złamie po raz kolejny przyjęte ustalania, możemy wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie łamiącego karą finansową.

 

Zobacz więcej: https://radca-franczak.pl/2018/10/08/alimenty-na-dorosle-dziecko-czy-masz-obowiazek-je-placic-/