spadek a upadłość
0 Komentarzy
Categories: Upadłość

Celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie długów. Aby uzyskać umorzenie zobowiązań, trzeba jednak poświęcić posiadany majątek. Z chwilą ogłoszenia upadłości przedmioty i nieruchomości będące własnością dłużnika tworzą tzw. masę upadłości. Jest to nic innego jak majątek, który podlega zlikwidowaniu przez syndyka. Środki uzyskane ze sprzedaży własności dłużnika trafiają natomiast do wierzycieli upadłego. Co istotne do masy upadłości wchodzi także mienie nabyte przez upadłego już po ogłoszeniu upadłości. Spadek a upadłość – jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości konsumenckiej na otrzymanie spadku w trakcie jej trwania?

Spadek a upadłość – nabycie spadku przed ogłoszeniem upadłości

Do otwarcia spadku dochodzi z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca powołany do dziedziczenia dysponuje 6-miesięcznym terminem (liczonym od powzięcia przez niego informacji o śmierci spadkodawcy) na przyjęcie lub odrzucenie spadku. Jeżeli otwarcie spadku nastąpiło jednak przed ogłoszeniem upadłości, a dłużnik nie złożył jeszcze oświadczenia to nie musi on tego robić. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy prawo upadłościowe, jeśli termin na odrzucenie spadku przypada po otwarciu upadłości to spadek dziedziczy się z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku w ten sposób oznacza, iż upadły dziedziczy spadek wraz z długami po zmarłym. Za długi odpowiada on jednak do wysokości stanu czynnego spadku tj. wartości spadku.

Jeżeli dłużnik zdążył przed ogłoszeniem upadłości przyjąć spadek składając oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem, to oczywiście tak nabyty majątek wchodzi w skład masy upadłościowej i podlega likwidacji. Jeżeli natomiast przed ogłoszeniem upadłości dłużnik spadek odrzucił, to w zależności od jego wartości, takie działanie może zostać potraktowane jako tzw. pokrzywdzenie wierzycieli. W takim przypadku wierzyciel będzie mógł żądać sądowego uznania takiego odrzucenia za bezskuteczne.

spadek a upadłość

Spadek a upadłość – nabycie spadku po otwarciu upadłości

Jeśli upadły otrzymuje spadek po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, przedmioty uzyskane w ten sposób wchodzą niejako z automatu do masy upadłości. Automatyzm wejścia spadku do masy polega na tym, iż upadły nie musi składać w zakresie przyjęcia spadku żadnych oświadczeń. Oznacza to zawsze, że upadły dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.  Jeśli upadły złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, to takie oświadczenie jest traktowane jako bezskuteczne.

Niezależnie od tego czy upadły przyjął spadek przed ogłoszeniem upadłości, czy też spadek trafił do masy upadłościowej automatycznie, ustawa zakazuje mu jego sprzedaży bądź darowania. Umowa zbycia spadku lub jego udziału zawarta bowiem przez upadłego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest nieważna.

Wyłączenie spadku z masy upadłości

Ustawa prawo upadłościowe zezwala również w wyjątkowych wypadkach na wyłącznie spadku z masy upadłości. Kiedy jest to możliwe? Jeśli w skład spadku po zmarłym wchodzą trudno egzekwowalne wierzytelności lub trudno zbywalne przedmioty. Wówczas sędzia-komisarz sprawujący nadzór nad postępowaniem może wyłączyć spadek z masy upadłości. Będzie to oznaczało, iż tak nabyty spadek nie zostanie spieniężony przez syndyka i pozostanie on do dyspozycji upadłego. Decyzję o wyłączeniu spadku z masy upadłości sędzia podejmuje z urzędu. O potrzebie takiego rozstrzygnięcia może go poinformować upadły lub syndyk. W przypadku wyłączenia spadku z masy upadłości, upadły odzyskuje swobodę zadecydowania o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Termin do złożenia oświadczenia zaczyna biec w takim przypadku od chwili uprawomocnienia się postanowienia o wyłączeniu spadku z masy upadłości.Zostaw komentarz

r.pr. Karol Franczak

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Krakowie pod nr KR-3928.

Od wielu lat specjalizuję się w bieżącym doradztwie osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy!